Określenie life science zadomowiło się u nas tak szybko, że niezręcznie czujemy się szukając jego polskiego odpowiednika. Na gruncie dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego jego definicja została doprecyzowana przed dwoma laty, w Regionalnej Strategii Innowacji 2020. Nie oznacza to jednak, że branża ta w Małopolsce nie funkcjonowała wcześniej. Wprost przeciwnie – rozwijała się znakomicie, w znaczniej mierze dzięki środkom z funduszy strukturalnych w perspektywie 2007-2013. Firmy działające w obszarze life science są bardzo ważnym elementem krajobrazu gospodarczego województwa, a rozwój tej branży był jednym z argumentów, który zadecydował o przyznaniu Małopolsce tytułu Europejski Region Przedsiębiorczości 2016.

10 566tyle małopolskich przedsiębiorstw w branży life science zidentyfikowano w przeprowadzonym w 2014 badaniu „Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu”, zrealizowanym na zlecenie Województwa Małopolskiego. Najwięcej spośród tych przedsiębiorstw związanych jest z praktykami lekarskimi – specjalistyczną (40,1%), dentystyczną (21,4%) i ogólną (21,2%). I choć wiele z nich – jak mówił „Dziennikowi Polskiemu” szef Klastra Life Science Kraków Kazimierz Murzyn – nie zdaje sobie sprawy, że działa w właśnie w tej branży, to nie zmienia ta faktu, że ten sektor rozwija się w Małopolsce bardzo dobrze. W przytoczonym raporcie czytamy również, że aż 96,9% spośród tych firm to mikroprzedsiębiorstwa, a 2,4% to małe, 0,5% średnie i 0,2% duże firmy. Dodatkowo na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje sporo instytucji badawczych związanych z life science (w momencie przeprowadzania badania było ich aż 16).
W Małopolsce przedsiębiorstwa i projekty działające w obszarze life science korzystały przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (wsparcie można było otrzymać także ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Warto przy tym zaznaczyć, że środki dystrybuowane przez Województwo Małopolskie trafiały nie tylko do nowych firm, ale wpływały także te rozwój przedsiębiorstw, które mają długie tradycje.
Korekcja wad wzroku
Tak było w przypadku firmy Interoftalmika Spółka Cywilna, która dziś występuje pod nazwą handlową Voigt Medica. Tradycje tej rodzinnej firmy związane z prowadzeniem salonów optycznych sięgają 1910 roku. Firma dostała 2 miliony złotych na projekt związany z korekcją wad wzroku. Voigt Medica jest dwukrotnym Beneficjentem MRPO 2007-2013 w konkursach dla małych przedsiębiorstw. Z otrzymanej dotacji firma zakupiła specjalistyczne lasery będące w światowej czołówce urządzeń służących do spersonalizowanej chirurgicznej korekcji wad wzroku. Lasery umożliwiają bardziej precyzyjną korekcję wad wzroku nawet do ponad –10 dioptrii. Wykorzystywane są również do korekcji astygmatyzmu.
Wsparcie rozwoju badań

pracownia-drug-discovery-Selvita

Aż tak daleko sięgających tradycji, jak Voigt Medica, nie posiada BioCentrum, spółka odgrywa jednak ważną rolę na mapie małopolskiej innowacyjności. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na zakres działalności. Ta mieszcząca się na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji firma posiada rozbudowany kompleks laboratoriów biochemicznych i komórkowych, gdzie prowadzone są badania przedkliniczne mające na celu wprowadzenie na rynek nowych leków. Biocentrum dwukrotnie otrzymało dotację na projekt Laboratorium farmakodynamiczne na łączną kwotę 559 580 zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na adaptację modułu laboratoryjnego, w tym aparaturę badawczą i wyposażenie laboratoryjne, dzięki którym zespół naukowców może prowadzić prace badawczo-rozwojowe, przyczyniające się do powstania polskich innowacyjnych leków. Firma od momentu założenia ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi, w szczególności z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Kolejna firma, która otrzymała środki w ramach MRPO, również przeznaczyła je na badania. Przedsiębiorstwo Biophage Pharma S.A. otrzymało 580 926 zł. Przedmiotem projektu badawczego była realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresu terapeutycznych preparatów fagowych o wysokiej wartości naukowej i aplikacyjnej. W efekcie prac powstanie prototyp preparatu do stosowania miejscowego na rany i owrzodzenia. Wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez firmę stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu wytwarzania przez Biophage Pharma S.A. m.in. innowacyjnych produktów leczniczych.

„Małopolska ma na celu przyciągnięcie inwestorów do regionu oraz wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu ich potencjału innowacyjnego, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz otwarcie na nowe rynki” – Markku Markkula, przewodniczący Komitetu Regionów 

Dotację na rozwój prac badawczych otrzymało również przedsiębiorstwo Prolab, prowadzące prace naukowe i wdrożeniowe z zakresu mikrobiologii na rzecz firm farmaceutycznych, kosmetycznych oraz producentów żywności. Prolab realizowało dwa projekty badawczo-rozwojowe dofinansowane ze środków MRPO. Na projekt dotyczący probiotyków w leczeniu schorzeń układu pokarmowego przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 658 zł. Środki przeznaczono na zakup nowych urządzeń badawczych. Prolab wdrożyło nową koncepcję prac B+R polegającą na prowadzeniu doboru szczepów bakteryjnych na podstawie badań molekularnych nad ich działaniem na komórki gospodarza.

prolab

Rozwój diagnostyki chorób nowotworowych
Po środki z MRPO 2007-2013 sięgnął również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gemini, świadczący usługi w zakresie ginekologii i położnictwa, diagnostyki chorób piersi oraz ultrasonografi. Pierwszy projekt, na które zostały przeznaczone środki unijne, dotyczył elastografii dynamicznej w diagnozie nowotworów. Elastrografia dynamiczna to metoda diagnostyczna polegająca na pomiarze elastyczności tkanki przy pomocy ultradźwięków, stosowana w onkologii. Rozwiązanie cechuje wyższa niż w innych metodach obrazowania precyzja rozpoznania nowotworów w tkankach miękkich. Drugi dofinansowany projekt realizowany przez NZOZ Gemini Sp. z o.o. również związany jest z metodą elastografii dynamicznej i polega na stworzeniu laboratorium badawczego, w którym analizowane były nowe możliwości diagnostyczne tej metody. Łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 469 859 zł.

Dostosowanie laboratorium
Dużym doświadczeniem może pochwalić się działające od 1995 roku Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, które w ramach MRPO 2007-2013 otrzymało wsparcie opiewające na kwotę 182 000 zł. Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo dostosowało pomieszczenia do wykonywania specjalistycznych badań, a także wyposażyło obiekt w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, w tym komorę laminarną do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych.aktualnosci

Centrum diagnostyki słuchu
W przytoczonym raporcie „Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu” czytamy, że zdecydowana większość podmiotów zlokalizowana jest na terenie Krakowa, częściowo Tarnowa i Nowego Sącza. Na pozostałe miejscowości

Close-up Of A Woman Hands Putting Hearing Aid In Ear

przypada niecałe 2 %. Wśród tych ostatnich jest Good Look A. Krasowska J. Stępień S.C. z Gorlic, która stworzyła Centrum diagnostyki słuchu, zapewniające ogólnodostępne badania, pozwalające na wczesne wykrycie i zdiagnozowanie niedosłuchu i wad słuchu. Kwota dofinansowania to 192 150 zł. W ramach projektu firma otworzyła Centrum diagnostyki słuchu wyposażone w kabiny dźwiękoszczelne, gabinety audiologiczne, a także mobilną stację diagnostyczną do przeprowadzania masowych badań w terenie, tzw. Audiobus, tj. specjalnie wyposażony samochód przystosowany do przeprowadzania profesjonalnych badań słuchu.

Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy, że działa w właśnie w branży life science, to nie zmienia jednak faktu, że ten sektor rozwija się w Małopolsce bardzo dobrze. – Kazimierz Murzyn, szef Klaster Life Science Kraków.

Europejski Region Przedsiębiorczości 2016 – Małopolska sprzyja branży life science
Celem II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 było wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Środki, które otrzymały przedsiębiorstwa działające w branży life science, przeznaczone zostały w znacznej mierze na badania i rozwój. Uzyskanie przez Małopolskę tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016 jest dowodem uznania dla władz Województwa za wspieranie przyszłościowych branż gospodarki, w tym life science. Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula uzasadniając przyznanie tej nagrody podkreślił korzystny klimat do rozwoju innowacyjności w Małopolsce. „Małopolska ma na celu przyciągnięcie inwestorów do regionu oraz wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu ich potencjału innowacyjnego, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz otwarcie na nowe rynki” – zaznaczył Przewodniczący. Firmy działające w branży life science mają wielki potencjał i dowiodły, że mają zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z tego powodu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zarezerwowano dla niej znaczące środki. Z pewnością zostaną dobrze zainwestowane.


logotyp_malopolska

programreg

*autor tekstu - Maciej Sabal | Departament Rozwoju Gospodarczego | UMWM
PODZIEL SIĘ