Znaczniki oddechowe do wczesnej diagnostyki przewlekłej choroby nerek

Celem prezentowanego projektu jest poszerzenie wiedzy o możliwości zastosowania lotnych związków organicznych (LZO), wykrywanych w wydychanym powietrzu, w diagnostyce przewlekłych chorób nerek (PChN) i chorób współistniejących. W naszych badaniach chcemy potwierdzić diagnostyczną przydatność wybranych związków. Wszystkie badania będą wykonywane z zastosowaniem chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym. Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy w celu opracowania czujnika wykrywającego te związki, które podczas naszych analiz chromatograficznych, zostały wytypowane, jako potencjalne markery PChN i współistniejących chorób.

Badania nad diagnostycznymi nieinwazyjnymi testami są szczególnie istotne w przypadku chorób bezobjawowych. PChN należy do schorzeń, które są często rozpoznawane zbyt późno, kiedy dają o sobie znać powikłania lub choroby współistniejące (cukrzyca, choroby układu krążenia, powikłania neurologiczne). Obecnie PChN jest uznawana za światowy problem zdrowotny.

Do tej pory, wytypowaliśmy dwa związki, które powinny być przydatne w monitorowaniu leczenia pacjentów z PChN lub w monitorowaniu poprawności dializy. Szacujemy, że czas przygotowania i wprowadzenia na rynek czujnika schorzenia nerek może trwać cztery lata.

Opracowanie przydatnego diagnostycznie testu oddechowego wymaga określenia, czy istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy profilami oddechowych w grupie kontrolnej oraz w grupie z rozpoznaną chorobą. Dlatego planowane jest przeprowadzenie badań profilu oddechowego w wydolnej nerkowo grupie kontrolnej i w grupie pacjentów. Obie grupy badanych będą odpowiednio dobrane pod względem wieku i płci.

W naszym wcześniejszych badaniach, w celu porównania różnic pomiędzy stężeniami wybranych lotnych związków organicznych (LZO) w oddechu obu grup, zastosowano nieparametryczny test Manna-Whitneya. Część wykrywanych związków różniła się istotnie statystycznie stężeniami w obu badanych grupach.

Nasze doświadczenia analityczne zdobyte w poprzednich badaniach powinny zapewnić dobrą realizację proponowanego projektu. Mamy nadzieję, że nasze wstępne wyniki badań będą wystarczające dla zbudowania prototypu czujnika przeznaczonego do wykrywania PChN.

W przypadku zaburzeń czynności nerek konieczne jest wczesne rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego leczenia, aby zapobiec powstaniu tzw. schyłkowej niewydolności nerek. Testy oddechowe wydają się być obiecującym diagnostycznym narzędziem, które pozwoli na wczesne nieinwazyjne wykrywanie tego schorzenia.

Poznaj prezenterkę: Beata Grabowska-Polanowska, adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN|

E:beata.grabowska<at> ifj.edu.pl

PODZIEL SIĘ