Mapa innowacji

W ramach Inicjatywy Awangarda w województwie małopolskim, przeprowadzono 150 wywiadów z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami sektora nauki prowadzących działalność innowacyjną lub spełniających kryterium działalności badawczej związanej z dziedzinami biogospodarki.

Głównym celem przeprowadzonych wywiadów była ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w dziedzinie Biogospodarki w oparciu o analizę barier i potrzeb małopolskich przedsiębiorców. Ponadto celem wywiadów było wskazanie czynników napędzających rozwój firmy oraz innowacji.

Kwestionariusz ankietowy zawierał zarówno pytania otwarte oraz zamknięte, pozwalające nie tylko na analizę ilościową, ale również jakościową. Podział pytań zawartych w kwestionariuszu wywiadu na sekcje pozwolił wyodrębnić różne aspekty determinujące poziom innowacji badanych przedsiębiorstw.

Badanie przeprowadzono zgodnie z metodologią Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). Jest to proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Kluczowe znaczenie przy określaniu priorytetów mają przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, izb branżowych i instytutów naukowych. Istota procesu przedsiębiorczego odkrywania obejmuje wspieranie oddolnych działań i inicjatyw, które będą prowadzić do inteligentnego rozwoju i optymalnego wykorzystania zasobów, w szczególności takich, które będą efektywnie angażować sektor prywatny w prowadzenie i finansowanie badań i innowacji [1].

Dokonując podsumowania przeprowadzonych wywiadów, należy zwrócić uwagę na stan innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw, który nie jest zadowalający. Głównym problemem małopolskich przedsiębiorców jest brak świadomości o poruszaniu się na rynku związanym z biogospodarką. Ponadto, firmy wykazują zaniedbanie w tworzeniu sieci kontaktów oraz nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.

Analizując bariery ograniczające rozwój firmy należy podkreślić, iż mimo wysokiej świadomości o dostępnych funduszach publicznych na rozwój innowacji, firmy uznają bariery finansowe jako największe z istniejących. W tej kwestii rekomenduje się konsultacje z instytucjami publicznymi i specjalistami z zakresów finansów publicznych.

Na koniec, warto zwrócić uwagę na obecność w firmach czynników napędzających innowacje, z których badane firmy niechętnie korzystają w celu rozwoju własnych innowacji. W celu poprawienia tej sytuacji warto zadbać o znajomość konkurencji, dostawców oraz klientów.

[1]www.smart.gov.pl

Mapa innowacji w obszarze biogospodarki


Autor: Mariusz Sołtysik, Magdalena Wojnarowska, Małgorzata Kazak

Artykuł przygotowany w ramach projektów BLOOM i Inicjatywa Awangarda

BloomAwangarda

PODZIEL SIĘ