Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań - Konkurs w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”

W Małopolsce wzrasta liczba osób niesamodzielnych z powodu wieku i niepełnosprawności. Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia, pomocy medycznej a także zwykłej uwagi aby móc zachować samodzielność i sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi codzienność. Obecnie obserwujemy dynamiczny proces starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku co trzeci Małopolanin będzie po 65 roku życia, a co dziesiąty po 80. Co więcej, większość z tych osób będzie wymagała opieki w miejscu zamieszkania, gdyż system opieki stacjonarnej nie będzie w stanie zapewnić każdemu odpowiedniego wsparcia. Wielokrotnie ciężar zapewnienia stałej pomocy osobom niesamodzielnym spada na osoby im bliskie. Nieformalni opiekunowie sami także zmagają się z przeciążeniem pracą opiekuńczą, którą trudno pogodzić z zaangażowaniem zawodowym, z brakiem czasu na odpoczynek czy kłopotami finansowymi. Już teraz co piąty Małopolanin jest opiekunem osoby starszej, a za kilkanaście lat prognozowane jest, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie 58 osób zależnych. Ponadto, usług opiekuńczych i asystenckich wymagają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, których obecnie w Małopolsce jest niemalże 12% społeczeństwa. Powyższa diagnoza rysuje skalę potrzeb, a co za tym idzie skalę wyzwań, które stoją przed nami. Zatem już dziś konieczne jest poszukiwanie sposobów na optymalizację sektora usług opiekuńczych. Wierząc w potencjał jaki tkwi w lokalnych społecznościach, które na co dzień mierzą się z takim wyzwaniem, Województwo Małopolskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, którego jednym z zadań jest pobudzenie innowacyjności w społecznościach lokalnych. Obecna sytuacja społeczna wymaga podjęcia ryzyka i poszukiwania nowych podejść oraz instrumentów, które pozwolą szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać problemy społeczne. Innowacje społeczne muszą być wpisane w wielowymiarowe myślenie o nieustających zmianach społecznych zachodzących w społeczeństwie i prowadzić do tworzenia elastycznych rozwiązań o dużym potencjale użytkowym. Poprzez realizację działań w ramach projektu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie chce przyczynić się do utworzenia i rozwoju sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, które doprowadzą do porozumienia wszystkich zainteresowanych co do istoty wdrażania innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych.

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia przed nami sytuacja społeczna, Województwo Małopolskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uruchomiło projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, w ramach którego będą poszukiwane najlepsze innowacyjne rozwiązania w sektorze usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób zależnych- starszych i niepełnosprawnych- w ich miejscu zamieszkania. Założeniem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań w powyższym obszarze z Małopolski, następnie dopracowanie we współpracy z Innowatorami Społecznymi pomysłów i przetestowanie ich w środowisku osób niesamodzielnych. Efektem podejmowanych działań będzie wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań sprzyjających wzrostowi jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

Od sierpnia 2016 roku na terenie Małopolski realizowany jest przez Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projekt pilotażowy pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, którego założeniem jest pobudzenie innowacyjności w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych, dotarcie do oryginalnych pomysłów wywodzących się bezpośrednio ze środowisk lokalnych, które nie miałyby szans na rozwój bez odpowiedniego wsparcia. Kluczowym założeniem jest realizacja idei empowerment poprzez stałą partycypację środowiska osób zależnych w procesie planowania, realizacji i testowania innowacji, a także jej oceny po zakończeniu wdrażania i na etapie upowszechniania. Za cel główny projektu przyjęto wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności poprzez wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i przetestowanie 40 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych przez Innowatorów Społecznych mających pomysł na nowe narzędzie, metodę lub rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność, z których minimum 15 % zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.
Grupę docelową podejmowanych działań są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, a więc osoby zależne oraz ich opiekunowie (tj. osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne wymagające usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osoby starsze wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania). W ramach konkursu (planowane są 2 nabory wniosków) zostaną wyłonieni innowatorzy społeczni mający pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę oraz rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. W konkursie projekty zgłaszać mogą osoby fizyczne, jednostki sektora publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa (w tym z sektora ekonomii społecznej),Kościoły i związki Wyznaniowe, partnerstwa (w tym grupy nieformalne).
40 najlepszych innowacji społecznych będzie wspieranych poprzez otrzymanie grantu na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań. Tryb projektu grantowego umożliwi pobudzenie innowacyjności na najniższych szczeblach.

    Etapy projektu:

  1. Ogłoszenie konkursu i nabór Innowatorów Społecznych
  2. Wypracowanie we współpracy z Innowatorami Społecznymi specyfikacji innowacji i udzielenie grantu.
  3. Testowanie innowacji – maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.
  4. Upowszechnienie min. 15% przetestowanych innowacji na szeroką skalę.

W ramach projektu w otwartym konkursie zostanie powierzonych 40 grantów (średnia wartość 45 tysięcy złotych/maksymalny 100 tysięcy złotych) na dopracowanie i przetestowanie rozwiązań innowacyjnych . Po rozstrzygnięciu konkursu, z Innowatorem Społecznym zostanie wspólnie dopracowana Specyfikacja Innowacji, a następnie po podpisaniu umowy zostaną przekazane środki finansowe.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szacuje się, iż wartość przyznanego Grantu na przetestowanie innowacji społecznej wyniesie średnio 45 tysięcy złotych. Ostateczna kwota grantu będzie ustalana na podstawie zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji. Grant będzie przyznawany na osiągnięcie celów projektu i nie będzie mógł być przeznaczany na rozwój i podniesienie konkurencyjności Grantobiorcy (nie będzie również stanowić pomocy publicznej).
Konkurs na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych skierowanych do osób zależnych starszych i niepełnosprawnych odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza tura zostanie przeprowadzona w I kwartale 2017 roku, natomiast druga w III kwartale 2017 roku.
Rozstrzygnięcie pierwszej tury naboru pomysłów innowacyjnych w ramach konkursu nastąpi w III kwartale 2017 roku, natomiast rozstrzygnięcie drugiej tury naboru w II kwartale 2018 roku.

W ramach konkursu każda zainteresowana osoba lub podmiot będzie mogła zgłosić swój innowacyjny projekt do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, poprzez złożenie Wniosku o przyznanie grantu. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej Inkubatora. Zgłaszany pomysł powinien przedstawiać rozwiązanie efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do jego wdrożenia. Wdrażaniu innowacji społecznych powinny towarzyszyć międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów.

Wartość nagród w konkursie: 45,000.00 PLN


Poznaj prezentera:

Anita Parszewska

Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań - Konkurs w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”

Specjalistka w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020.
Jest absolwentką Wydziału Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i zgodnie z posiadanym wykształceniem buduje karierę zawodową, w obszarze działalności samorządów na szczeblu wojewódzkim .
Od 2013 roku jest współautorką i realizatorką projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada doświadczenie jako moderator konferencji , seminariów i forów z zakresu tematyki Funduszy Społecznych.
Profesjonalna, ambitna, dynamiczna, codziennie stawia przed sobą i współpracownikami nowe wyznawania.

PODZIEL SIĘ