Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

W Małopolsce wzrasta liczba osób niesamodzielnych z powodu wieku i niepełnosprawności. Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia, pomocy medycznej a także zwykłej uwagi aby móc zachować samodzielność i sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi codzienność. Obecnie obserwujemy dynamiczny proces starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku co trzeci Małopolanin będzie po 65 roku życia, a co dziesiąty po 80. Większość z tych osób będzie wymagała opieki w miejscu zamieszkania, gdyż system opieki stacjonarnej nie będzie w stanie zapewnić każdemu odpowiedniego wsparcia. Wielokrotnie ciężar zapewnienia stałej pomocy osobom niesamodzielnym spada na osoby im bliskie. Nieformalni opiekunowie sami także zmagają się z przeciążeniem pracą opiekuńczą, którą trudno pogodzić z zaangażowaniem zawodowym, z brakiem czasu na odpoczynek czy kłopotami finansowymi. Już teraz co piąty Małopolanin jest opiekunem osoby starszej, a za kilkanaście lat prognozowane jest, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie 58 osób zależnych. Ponadto, usług opiekuńczych i asystenckich wymagają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, których obecnie w Małopolsce jest niemalże 12% społeczeństwa. Powyższa diagnoza rysuje skalę potrzeb, a co za tym idzie skalę wyzwań, które stoją przed nami. Zatem już dziś konieczne jest poszukiwanie sposobów na optymalizację sektora usług opiekuńczych. Wierząc w potencjał jaki tkwi w lokalnych społecznościach, które na co dzień mierzą się z takim wyzwaniem, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomił projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, którego jednym z zadań jest pobudzenie innowacyjności w społecznościach lokalnych. Obecna sytuacja społeczna wymaga podjęcia ryzyka i poszukiwania nowych podejść oraz instrumentów, które pozwolą szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać problemy społeczne. Innowacje społeczne muszą być wpisane w wielowymiarowe myślenie o nieustających zmianach społecznych zachodzących w społeczeństwie i prowadzić do tworzenia elastycznych rozwiązań o dużym potencjale użytkowym. Poprzez realizację działań w ramach projektu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie chce przyczynić się do utworzenia i rozwoju sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, które doprowadzą do porozumienia wszystkich zainteresowanych co do istoty wdrażania innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych.

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia przed nami sytuacja społeczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uruchomił projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, w ramach którego będą poszukiwane najlepsze innowacyjne rozwiązania w sektorze usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób zależnych- starszych i niepełnosprawnych – w ich miejscu zamieszkania. Założeniem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań w powyższym obszarze z Małopolski, następnie dopracowanie we współpracy z Innowatorami Społecznymi pomysłów i przetestowanie ich w środowisku osób niesamodzielnych. Efektem podejmowanych działań będzie wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań sprzyjających wzrostowi jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

Od sierpnia 2016 roku na terenie Małopolski realizowany jest przez Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projekt pilotażowy pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. Ideą projektu jest pobudzenie innowacyjności w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych, dotarcie do oryginalnych pomysłów wywodzących się bezpośrednio ze środowisk lokalnych, które nie miałyby szans na rozwój bez odpowiedniego wsparcia. Kluczowym założeniem jest realizacja idei empowerment poprzez stałą partycypację środowiska osób zależnych w procesie planowania, realizacji i testowania innowacji, a także jej oceny po zakończeniu wdrażania i na etapie upowszechniania. Za cel główny projektu przyjęto wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności poprzez wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i przetestowanie 40 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych przez Innowatorów Społecznych mających pomysł na nowe narzędzie, metodę lub rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność, z których minimum 15 % zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

Grupę docelową podejmowanych działań stanowią odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, a więc osoby zależne oraz ich opiekunowie (tj. osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne wymagające usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osoby starsze wymagające zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania). W ramach konkursu zostaną wyłonieni innowatorzy społeczni mający pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę oraz rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. W konkursie pomysł zgłaszać mogą osoby fizyczne, podmioty (organizacje pozarządowe, podmioty pomocy i integracji społecznej oraz jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa, w tym z sektora ekonomii społecznej, Kościoły i zw. wyznaniowe), partnerstwa (w tym grupy nieformalne).

Obecnie ROPS – Inkubator przystępuje do testowania 14-tu innowacji wyłonionych w I etapie konkursu. Pełna lista Grantobiorców została opublikowana na stronie: www.rops.krakow.pl. Jednocześnie uruchomiona została II tura naboru, która pozwoli wyłonić kolejne innowacyjne rozwiązania.

Etapy projektu:

  1. Ogłoszenie konkursu i nabór Innowatorów Społecznych
  2. Wypracowanie we współpracy z Innowatorami Społecznymi specyfikacji innowacji i udzielenie grantu.
  3. Testowanie innowacji – maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.
  4. Upowszechnienie min. 15% przetestowanych innowacji na szeroką skalę.

W ramach projektu zostanie powierzonych 40 grantów (średnia wartość 45 tysięcy złotych/maksymalny 100 tysięcy złotych) na dopracowanie i przetestowanie pomysłów innowacyjnych wyłonionych w otwartym konkursie. Po rozstrzygnięciu konkursu, z każdym Innowatorem Społecznym zostanie wspólnie wypracowana Specyfikacja Innowacji, a następnie po podpisaniu umowy zostaną przekazane środki finansowe.

W ramach konkursu każdy zainteresowany podmiot będzie mógł zgłosić swój innowacyjny pomysł do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w formie Wniosku o przyznanie grantu. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej Inkubatora. Zgłaszany pomysł powinien przedstawiać rozwiązanie efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do jego wdrożenia. Wdrażaniu innowacji społecznych powinny towarzyszyć międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów.

Każdy ze zgłoszonych pomysłów będzie poddany ocenie formalnej, merytorycznej i strategicznej. Oceny w sposób bezstronny dokonywać będzie specjalnie powołana w tym celu Rada Innowacji Społecznych, składając się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium efektywności (relacji nakładów do rezultatów), nowatorstwa zaproponowanych rozwiązań w skali całego kraju, adekwatności rozwiązań względem rzeczywistych potrzeb osób zależnych, stopnia zaangażowania otoczenia osób zależnych oraz wykonalności pomysłu.

Projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w celu wyłonienia najlepszych pomysłów innowacyjnych wypracowanych oddolnie uruchomi mechanizm grantowy, co oznacza, że najlepsze rozwiązania będą dofinansowane w celu ich przetestowania. Organizowany konkurs nie przewiduje zatem nagród za zgłoszenie pomysłu, które byłyby formą gratyfikacji dla pomysłodawcy. Dla wyłonionych w ramach konkursu Innowatorów Społecznych przewidziane są granty, które posłużą na sfinansowanie dopracowania i przetestowania rozwiązania w środowisku.

Na podstawie przeprowadzonej oceny wniosków o powierzenie grantów zostanie stworzona lista rankingowa pomysłów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, odpowiednio w III i IV kwartale 2017 roku, oraz w II/III kwartale 2018 roku. Warunkiem wypłaty grantu będzie podpisanie umowy o powierzenie grantu oraz wniesienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia w formie zaakceptowanej przez Inkubator. Grant wypłacany będzie w transzach ustalonych zgodnie ze specyfikacją innowacji.

Wartość nagród w konkursie: 45,000.00 PLN


Poznaj prezentera:

Imię Nazwisko

Anita Parszewska

Anita Parszewska jest kierownikiem projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Z sukcesem ukończyła studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim i zgodnie z posiadanym wykształceniem buduje karierę zawodową, w obszarze działalności samorządów na szczeblu wojewódzkim .
Od 2013 roku jest współautorką i realizatorką projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada doświadczenie jako moderator konferencji , seminariów i forów z zakresu tematyki Funduszy Społecznych, a także innowacji społecznych.
Dzięki tematyce, którą podejmuje na co dzień oraz zespołowi współpracowników, praca stała się jej pasją, a w przerwach między projektami ładuje akumulatory spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ