Konkurs na opracowanie nowych zastosowań dla technologii wzmocnionej luminescencji (ALPHA)

Firma PE jest w posiadaniu opatentowanej technologii wykorzystującej metodę jednorodnego testu bliskości ze wzmocnioną luminescencją (ALPHA) do celów diagnostycznych. Technologia ALPHA jest szybszą i bardziej dokładną alternatywą metody ELISA i może być wykorzystana w szerokim zakresie pomiarów – jest już obecnie wykorzystywana w testach diagnostycznych (np. HIV, markery molekularne w nowotworzeniu).


AlphaLISA is PerkinElmer’s no-wash alternative to ELISA. See how this homogeneous bead-based technology can help you obtain results faster, cheaper and more accurately. Virtually anything can be measured quickly and easily with Alpha ELISA alternative technology: enzymes, receptor-ligand interactions, kinases, second messenger levels, DNA, RNA, proteins, proteases, peptides, sugars and small molecules. The protocol is easy, without wash steps and takes less than 3 hours to set up and run, thus allowing for easy adoption, decreased variability and results in half the time of a traditional ELISA. Źródło: WikiAlphaLISA

Wyzwanie:
Firma PE jest zainteresowana pozyskaniem nowych metod lub udoskonaleniem metod istniejących (np. poprzez konwersję testów ELISA na metodę ALPHA) przy wykorzystaniu opisanego zjawiska i technologii ALPHA w zastosowaniach diagnostycznych chorób zwierząt i roślin.

W szczególności przedmiotem wyzwania jest:

 • W etapie I: opracowanie eseju opisującego możliwe zastosowanie technologii w konkretnym przypadku zjawiska chorobowego wraz ze wskazaniem skali tego zjawiska oraz zakresu zastosowania technologii, Proponowane zastosowanie musi spełniać kryterium rentowności na poziomie 100 tys. zł w pierwszym roku po komercjalizacji.
 • W etapie II: opracowanie koncepcji i prototypu testu diagnostycznego wykorzystującego technologię ALPHA dla konkretnego zjawiska chorobowego (w zależności od potrzeby firma PE zapewnia odpowiednie materiały, odczynniki i urządzenia do testów).

Zasady udziału w konkursie:

 • Konkurs zostanie zrealizowany w dwóch etapach. Projekt rozwiązania można zgłosić do udziału tylko w pierwszym lub w obydwu etapach konkursu. Projekt może zgłosić osoba indywidualna lub zespół.
 • Etap I: Esej, w postaci dokumentu pdf należy wysłać pocztą elektroniczną poprzez formularz: Wyślij zgłoszenie rozwiązania
 • Termin nadsyłania esejów upływa w dniu 15 stycznia 2016 r. (*).
 • Do finału etapu I konkursu zostaną zakwalifikowane prace, które wg oceny Jury posiadają największy potencjał rozwoju komercyjnego. Nagrodą główną dla najlepszej pracy spośród finałowych jest tablet iPad2 64Gb. Nagrodę przyznaje Jury.
 • Nagroda główna w etapie I konkursu zostanie przekazana podczas uroczystości zorganizowanej przez Klaster LifeScience Kraków. Termin i miejsce uroczystości zostanie ustalone w porozumieniu z uczestnikami.
 • Etap II: Autorzy prac zakwalifikowanych do finału zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu na koncepcje i prototyp testu diagnostycznego. Nagrodą w II etapie konkursu jest nagroda główna, pieniężna w wysokości 20 tys. zł. Nagrodą dodatkową jest podjęcie współpracy z PE w celu wspólnej komercjalizacji projektu (Firma PE może podjąć współpracę z więcej niż jednym oferentem).
 • Do etapu II przechodzą prace, które w ocenie jury mają potencjał rynkowy. Z przedstawicielami wybranych ofert zostanie podpisane porozumienie dotyczące zachowania tajemnicy i zabezpieczenia praw autorskich, a także zostaną ustalone warunki korzystania z materiałów eksploatacyjnych oraz ew. dostepu do urządzeń iezbędnych do wykonania testów.
 • Autorzy koncepcji zrealizowanych w ramach etapu II będą zaproszeni do zademonstrowania proponowanego rozwiązania w dniu i miejscu, które zostanie określone w dniu podpisania porozumienia. W demonstracji uczestniczyć będzie osoba (zespół) oferująca rozwiązanie oraz jury konkursu.
 • Jury konkursu składać się będzie z trzech przedstawicieli Firmy PE oraz przedstawiciela Klastra LifeScience Kraków. Autorzy prac zostaną powiadomieni o wynikach oceny etapu I drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Nagroda główna w etapie II konkursu zostanie przekazana na konto zwycięzcy, a symboliczne wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystości zorganizowanej przez Klaster LifeScience Kraków.
 • Firma PE zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w sytuacji , gdy nadesłane prace nie będą spełniać kryterium jakości.
 • Pytania szczegółowe dotyczące konkursu (FAQ) można zadawać za pośrednictwem formularza: Zadaj pytanie do konkursu
 • Wszystkie pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl

(*) Esej powinien zawierać:

 • opis zastosowania technologii ALPHA, w tym opis problemu, do jakiego proponowane jest zastosowanie, skala problemu oraz porównanie do aktualnie stosowanych metod (informacje powinny być podparte odnośnikami do literatury, publikacji, raportów, danych statystycznych i innych źródeł)
 • opcjonalnie: założenia projektu, którego celem będzie opracowanie koncepcji testu do etapu POC, zgodnie z proponowanym zastosowaniem,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej projekt, ew. dane osób wchodzących w skład zespołu oraz informację o posiadanych patentach, publikacjach i ich komercyjnych zastosowaniach,
 • następującą klauzulę dotyczącą własności intelektualnej: „Zgadzam się na wykorzystanie przez Firmę Perkin Elmer treści i informacji zawartej w niniejszym opracowaniu w celach marketingowych”

W formularzu należy dodać streszczenie eseju w j. angielskim (max 500 słów).Szczegóły wyzwania zostaną zaprezentowane podczas sesji Open Challenge na LSOS 2015.

Poznaj prezentera: Andrzej Kasprzak PhD | Business Manager Poland, Life Sciences Solutions |
PerkinElmer Polska Sp. z o.o. | ul. Wołoska 9 | 02-583 Warszawa | P: +48 22 310 88 00 | F: +48 22 310 88 01 | E: andrzej.kasprzak <at> perkinelmer.com