Eurobiotech 2017

Królewskie miasto Kraków w XXI wieku swoją potęgę (jak i legendę) tworzy bez hufców husarskich. We współczesnym świecie najpotężniejszy oręż to nauka i technika, a sposobem promocji tworzenia autorytetu jest rozwój nauki, techniki i sztuki.

Dla współczesnej nauki miarą osiągnięć i innowacyjności jest biotechnologia i jej produkty. Od wielu lat firma Targi w Krakowie w kooperacji z Komitetem Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i Polską Federacją Biotechnologii organizuje międzynarodowe kongresy poświęcone biotechnologii w szerszym kontekście bioekonomii, czyli wykorzystaniu metod biologicznych, surowców odnawialnych dla rozwoju gospodarki w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska i człowieka. W 2017 r. (11- 14 września) organizujemy już po raz siódmy Kongres Eurobiotech 2017, natomiast w 2016 r. odbył się ECB2016 (European Congress on Biotechnology) pod auspicjami Europejskiej Federacji Biotechnologii.

Dzięki udziałowi w pracach Europejskiej Federacji Biotechnologii nasz kraj był organizatorem najbardziej prestiżowej europejskiej imprezy biotechnologicznej ECB2016 (Europejski Kongres Biotechnologii 16), w Krakowie, 3 – 6 lipiec, 2016 r. W Kongresie uczestniczyło ok. 860 naukowców z 63 państw (w tym 220 Polaków), a całkowitą liczbą uczestników stanowiło ok. 1000 osób. Poprzednie Kongresy EFB odbyły się: w 2014 r. w Edingburgh, UK, natomiast w 2012 r. w Istambule, Turcja (w tych minionych Kongresach uczestniczyły pojedyncze osoby z Polski i był przedstawiony tylko jeden referat przez prelegenta Polaka).

Kongres w Krakowie był niewątpliwie dużym wyróżnieniem dla polskiego środowiska biotechnologów, jak i poważne wyzwanie merytoryczne i organizacyjne. Z pewnością była to w pełni wykorzystana szansa prezentacji krajowej nauki w zakresie biotechnologii na forum międzynarodowym. Promocja taka jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę relatywnie niewielką liczbę międzynarodowych kongresów, które mają miejsce w naszym kraju. W moim głębokim przekonaniu ECB2016 (poprzez współpracę z European Federation of Biotechnology) spełnił kilka istotnych zadań, a w szczególności promocję polskiej biotechnologii oraz naszego kraju. Z pewnością było to najważniejsze forum wymiany myśli naukowej pomiędzy światem akademickim a przemysłem w zakresie biotechnologii w 2016 r. Szczególne znaczenie miały honorowe patronaty: Prezesa PAN i Prezydenta RP. Patronaty te w doskonały sposób ilustrują znaczenie biotechnologii w rozwoju gospodarki narodowej, a liczba osób, które wzięły udział w Kongresie świadczy o ogromnym potencjale badawczym, zarówno polskim, jak i europejskim. Prezentowane wykłady dotyczyły najnowszych osiągnięć – warto wspomnieć wykład plenarny wygłoszony przez prof. Emmanuelle Charpentier, który dotyczył jednego z najnowszych odkryć, które wpłynęło na zmianę całego przemysłu biotechnologicznego – systemu CRISPR/Cas9. System ten umożliwia edycję genomów i jest narzędziem wykorzystywanym obecnie na całym świecie do wyciszania, naprawiania czy zamieniania genów. Zakres jego potencjalnych zastosowań jest niezwykle szeroki – od leczenia chorób dziedzicznych, przez walkę z nowotworami, ulepszanie odmian roślin uprawnych, opracowywanie leków czy zastosowanie do badań podstawowych. Także drugi z wykładów plenarnych dotyczył zastosowania najnowszych osiągnięć z pogranicza elektroniki, mechaniki i informatyki do oceny fenotypowej roślin – wykład ten został wygłoszony przez prof. Patricka Schnable. W kompleksie zagadnień dyskutowanych, bardzo istotne miejsce zajmowała również biogospodarka oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Niewątpliwie była to bardzo istotna promocja polskiej nauki. Podkreślić należy również fakt zorganizowania tak ważnego wydarzenia naukowego, o zasięgu nie tylko europejskim, w polskim środowisku, w Krakowie. Kongres odbył się w Centrum Kongresowym EXPO przygotowanym przez firmę „Targi w Krakowie”, która w doskonały sposób zabezpieczyła kompleksowo logistykę konferencji.

Kongres Eurobiotech 2017 będzie kontynuacją zarówno ECB2016 jak i poprzednich pięciu kongresów biotechnologicznych realizowanych pod tą sama nazwą; jest zaplanowany w Krakowie w terminie 11-14.09.2017 r. W Kongresie swój udział i wykłady potwierdziło dwoje laureatów Nagrody Nobla (profesorowie Ada Yonath z Izraela oraz Robert Hubert z Niemiec). A co wręcz ważniejsze: kilkoro kandydatów do tego wyróżnienia z minionych lat również przedstawi swe osiągnięcia. Także w odniesieniu do tego Kongresu zagadnienia związane z biogospodarką, jako koncepcją rozwoju Polski, będą dominujące.

Konferencje takie jak ECB2016 czy Eurobiotech 2017 dają potężny impuls do poszukiwania nowych sposobów zarówno na finansowanie badań, jak i wdrażanie opracowanych technologii oraz kreują przestrzeń do dialogu między instytucjami B+R, a przemysłem, który jest jednym z najważniejszych elementów, żeby urzeczywistnić idee biogospodarki.

Eurobiotech 2017


Poznaj autora:

prof. Tomasz Twardowski

EUROBIOTECH 2017

 

Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
POLAND
Tel.+48 618528503 ext.133
Fax.+48 618520532
Email: twardows(at)ibch.poznan.pl

ŹRÓDŁOprof. Tomasz Twardowski
PODZIEL SIĘ