Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu na rzecz dobrostanu/zdrowia, zdrowego stylu życia, dla rozwiązywania palących potrzeb człowieka oraz ochrony środowiska. Ma stworzyć sieć połączonych ze sobą inicjatyw, wzajemnie się wspierających. W skład projektu wchodzą 3 filary: edukacja, komunikacja i technologie. Jest kompleksowym programem, wychodzącym od zdrowia (a nie choroby), mającym na celu przygotowanie doradców, dla zrozumienia zdrowia na wielu poziomach (fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym oraz zdrowia indywidualnego, rodziny i społecznego, jak też środowiska). Ma sprzyjać zdrowemu stylowi życia w każdym wieku i wspieraniu procesu zdrowego starzenia się. Wychodzi naprzeciw potrzebie uporządkowania tej rozwijającej się dziedziny wiedzy (która zapełnia się od jakiegoś czasu różnymi inicjatywami, nie zawsze przebadanymi naukowo) i stworzenia kompleksowego systemu.

Projekt opiera się na autorskim programie podnoszenia świadomości i uzupełniania wiedzy oraz praktyce, dotyczącej dobrostanu i zdrowia, poszerzając dotychczasowe, fizyczne pojęcie zdrowia. Pozwala także poszukiwać dróg integrujących różnorodne podejścia do dobrostanu, różne grupy wiekowe oraz metody i technologie, sprzyjające zdrowiu.

Projekt jest swoistą szeroką wizją tworzenia zintegrowanego systemu edukacji na różnych szczeblach (uczenia się przez całe życie), łączenia metodologii oraz ośrodków edukacyjnych (np. kształcenia rodziców, nauczycieli, dzieci oraz studentów uczelni w systemie powszechnej i uzupełniającej edukacji przez cale życie. Ma ona promować zdrowie – tworząc Sieć Centrów Promocji Zdrowia (wzorcowych ośrodków) oraz technologie sprzyjające dobrostanowi i zdrowiu. Ma prowadzić do rewitalizacji i regeneracji systemów (edukacji, zdrowia, społecznych) dla odwrócenia, dla kolejnych pokoleń, skutków  zmian klimatycznych, wzięcia odpowiedzialności za siebie, swoje działania, zadbania o siebie, otoczenie i środowisko.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, a czas przewidywany na stworzenie jego bazowej struktury jest planowany na okres 2 lat. Jest otwarty na nowe pomysły i rozwiązania.

Oferta, czyli cel prezentacji

Projekt nie jest gotowym, zakończonym produktem. Jest koncepcją do realizacji i tworzenia strategii rozwojowego, otwartego systemu, budowanego przez współpartnerów, na zasadach łączenia (syntezy, synergii), który wzrasta wraz z pojawianiem się kolejnej, „gotowej” do współpracy branży lub specyficznego biznesu z danej branży. Jest więc szyty „na miarę” i układany jak „puzzle”, w zależności od dopasowania do siebie kolejnych propozycji/elementów. Jego tworzenie jest jednak „edukacją do zrównoważonego rozwoju”, opartą na podnoszeniu świadomości na temat wzajemnych współzależności części składowych systemu i ich wzajemnej harmonii.

Celem prezentacji na #LSOS18 jest pozyskanie partnerów do współpracy i dalszego rozwijania projektu.


O Prezentującym

Instytut Psychosyntezy – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka został powołany przez jego twórczynię – dr Ewę Danutę Białek dnia 1.10.2004 roku po omal 8 latach aktywności powołanego przez nią w 1997 roku Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości”, realizującego ideę integracji w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju człowieka (wellness, well-being) na poziomach: jednostkowym, społecznym i globalnym. Tę ideę kontynuuje obecnie od 14 lat Instytut Psychosyntezy. Integracja i synteza – jako naczelna idea, realizowana jest przez interdyscyplinarne łączenie różnych dziedzin nauki i praktyki (psychologia, medycyna, ekologia, pedagogika (edukacja społeczna), oraz technologie. Te dziedziny i techniki w najpełniejszy sposób, całościowo, promują zdrowie – od jednostki do środowiska.

Ewa Danuta Białek

Ewa Danuta Białek

Dr Ewa Danuta Białek – dr nauk farmaceutycznych, długoletni nauczyciel akademicki (adiunkt) Akademii Medycznej w Warszawie i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jej traumatyczne dzieciństwo wywołało szereg problemów zdrowotnych i ciągnących się latami terapii. W połowie lat 90-tych zetknęła się z psychosyntezą, której zasadnicza idea: „gdy coś przychodzi na czas – jest to edukacja; gdy za późno- to terapia” zainspirowała ją do tworzenia autorskich programów „promocji zdrowia”, rozpoczynających się od dzieciństwa oraz poradników samoedukacji”, aby po latach nie trzeba było terapii. Dzięki pracy ze sobą udało jej się dotrzeć do przyczyn wielu swych problemów zdrowotnych i je odkodować. Owocem tych działań były zarówno warsztaty prowadzone dla innych (dofinansowywane przez MEN), a następnie konsultacje indywidualne jak i około 100 prac opublikowanych głównie w prasie akademickiej oraz 40 książek. Stworzony przez nią model integracji inicjatyw i metodologii służących zdrowiu i dobrostanowi SYNTEGRATOR był prezentowany już w Krakowie. Obecna prezentacja jest jego kontynuacją.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018