Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są jednym z podstawowych celów polityki socjalnej Państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizowanie tego celu jest formułowane w dyrektywie ramowej 89/391/WE w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, a państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania wymogów zawartych w dyrektywie 2000/54/WG w sprawie ochrony pracowników na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. W prawodawstwie polskim głównym aktem regulującym zagadnienia ochrony zdrowia pracowników jest Kodeks pracy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki określa m.in. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających pracowników na działanie tych czynników wraz ze sposobem prowadzenia rejestru prac oraz szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne.

Według szacunków firm produkujących paszę dla zwierząt, w polskich domach żyje 8 mln psów i ponad 6 mln kotów. To potencjalni „klienci” lecznic weterynaryjnych, których w Polsce jest kilka tysięcy. Spośród 1415 czynników chorobotwórczych dla człowieka, aż 61,6% jest przenoszone ze zwierząt. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem są szkodliwe czynniki mikrobiologiczne. Wg definicji do czynników biologicznych należą drobnoustroje (w tym zmodyfikowane genetycznie), hodowle komórkowe, w tym prowadzone w warunkach laboratoryjnych hodowle komórek pochodzących z organizmów wielokomórkowych, wewnętrzne pasożyty ludzkie, zdolne do wywołania zakażenia, alergii lub reakcji toksycznej bezpośrednio lub poprzez wytwarzane przez nie struktury i substancje, a także komórkowe i bezkomórkowe organizmy zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. Źródłem ich emisji do powietrza mogą być zwierzęta dzikie, gospodarskie i domowe, a przyczyną zachorowania może być kontakt ze zwierzęciem chorym lub będącym nosicielem drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych, a także kontakt z jego wydalinami i wydzielinami.

Przeprowadzane w lecznicach weterynaryjnych i innych środowiskach pracy badania w tym zakresie mają na celu przede wszystkim dokonanie oceny szeroko rozumianego bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Cel:

Głównym celem projektu będzie dokonanie oceny narażenia na czynniki pochodzenia mikrobiologicznego dla pracowników zatrudnionych w różnych zakładach oraz opracowanie zaleceń do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, powodowanego przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w różnych środowiskach pracy.

Dla kogo:

Dla zakładów, w których odbywają się prace narażające pracowników na działanie czynników mikrobiologicznych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (praca w zakładach produkujących żywność, praca w rolnictwie, praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, praca w jednostkach ochrony zdrowia, praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, praca w zakładach gospodarki odpadami, praca przy oczyszczaniu ścieków, praca w innych okolicznościach niż ww., podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Czego oczekujemy:

Jesteśmy zainteresowani współpracą z zakładami/ przedsiębiorstwami w zakresie oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Korzyści dla uczestników:

Określenie źródeł emisji drobnoustrojów oraz dróg ich rozprzestrzeniania się w badanym zakładzie pracy; opracowanie zaleceń do oceny ryzyka zawodowego powodowanego przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w badanych zakładach; wskazanie na potrzebę wdrożenia szkoleń dla pracowników; upowszechnienie wyników projektu na konferencjach oraz w formie przygotowywanych publikacji.


Poznaj prezentera:

Karol Bulski

Karol Bulski

Karol Bulski ukończył w 2014 roku studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności monitoring ekologiczny środowiska. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na swej macierzystej uczelni w Katedrze Mikrobiologii. Obszarem jego zainteresowań w działalności naukowo-badawczej jest mikrobiologia powietrza. Dorobek naukowy to 7 publikacji w charakterze oryginalnych prac twórczych, w recenzowanych czasopismach, wymienionych w wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Karol jest też głównym autorem oraz współautorem dwóch rozdziałów w monografiach naukowych. O znaczeniu podejmowanej problematyki naukowo-badawczej świadczą dwa projekty badawcze, w których uczestniczył jako kierownik.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ