Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur IKiFP PAN

Badania naukowe, w których Kandydat będzie uczestniczyć dotyczą pracy naukowej w ramach projektu NCN Opus: Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach tlenków żelaza: stabilizacja magnetyzmu i jego kontrola zewnętrznym polem elektrycznym..

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doktoranta:

  1. Ukończone studia magisterskie na kierunku fizyka, chemia lub pokrewnym, tytuł zawodowy magistra.
  2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich.
  3. Bardzo dobra znajomość fizyki ciała stałego lub chemii fizycznej.
  4. Znajomość ultra wysoko próżniowych metod badania powierzchni.
  5. Dobra znajomość języka angielskiego.
  6. Kandydat nie może być kierownikiem lub wykonawcą innych grantów NCN.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (wraz z wykazem ocen lub kopią indeksu);
  2. CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody);
  3. Opinię opiekuna naukowego pracy magisterskiej.

Zgłoszenia na Konkurs należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: ncspirid@cyf-kr.edu.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: dr hab. Nika Spiridis, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków.

Szczegóły dotyczące wymagań konkursowych znajdują się w załączonym pliku.
Konkurs_doktoranci_2017.doc

Konkurs na stanowisko doktoranta

PODZIEL SIĘ