Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „Nanostruktury Materii Miękkiej” IKiFP PAN

Badania naukowe, w których Kandydat będzie uczestniczyć dotyczą: syntezy i charakteryzacji nanocząstek metalicznych oraz układów typu core-shell, powłok kompozytowych polimer/nanocząstki dla zastosowań w sensorach elektrochemicznych.

Kandydat na stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia.
  2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie syntezy i charakteryzacji nanocząstek metalicznych, tworzenia cienkich filmów polimerowych i kompozytowych oraz ich charakteryzacji metodami elektrochemiczny (woltamperometria cykliczna, spektroskopia impedancyjna). Pożądana umiejętność współpracy z partnerami przemysłowymi.
  3. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. Podanie
  2. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego
  3. Życiorys
  4. Co najmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego
  5. Spis dorobku naukowego
  6. Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i zamierzeniach badawczych (1 strona A4)

W ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IKiFP PAN.

Zgłoszenia na Konkurs należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: ncikifp@cyf-kr.edu.pl, z tytułem wiadomości „Konkurs na stanowisko adiunkta – NMM”, lub listownie na adres Insytutu z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko adiunkta – NMM”, lub osobiście w sekretariacie Instytutu

Szczegóły dotyczące wymagań konkursowych znajdują się w załączonym pliku.
ogloszenie-adiunkt-biokataliza-comp_pl.doc

Konkurs na stanowisko adiunkta - NMM