Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna” IKiFP PAN

Badania naukowe, w których Kandydat będzie uczestniczyć: badania obliczeniowe nad mechanizmami reakcji enzymatycznych, symulacje dynamiki molekularnej dla kompleksów enzym-ligand, przeprojektowywanie enzymów. Zadania te związane są z realizacją projektu NCN Sonata Bis pt. „Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu w biosyntezie alkaloidów o aktywności farmakologicznej – struktury, mechanizm reakcji i racjonalne przeprojektowywanie enzymów” [UMO-2014/14/E/NZ1/00053], kierowanym przez dr. hab. Tomasza Borowskiego.

Kandydat na stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych, biologicznych lub fizycznych.
  2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie biochemii/biofizyki obliczeniowej: badań obliczeniowych nad mechanizmami reakcji enzymatycznych, symulacji dynamiki molekularnej dla białek. Mile widziane doświadczenie w przeprojektowywaniu enzymów.
  3. Posiadać dorobek naukowy.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. Podanie
  2. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego
  3. Życiorys
  4. Co najmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego
  5. Spis dorobku naukowego
  6. Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i zamierzeniach badawczych (1 strona A4)

Zgłoszenia na Konkurs należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: ncikifp@cyf-kr.edu.pl, z tytułem wiadomości „Adiunkt komp. chem. – biokataliza”, lub listownie na adres Insytutu z dopiskiem na kopercie: „Adiunkt komp. chem. – biokataliza”, lub osobiście w sekretariacie Instytutu

Szczegóły dotyczące wymagań konkursowych i  znajdują się w załączonym pliku.
ogloszenie-adiunkt-biokataliza-comp_pl.doc

Adiunkt komp. chem. - biokataliza