Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo

Strona główna Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo

Rolnictwo ekologiczne dla prośrodowiskowego i gospodarczego rozwoju Karpat

Rolnictwo ekologiczne dla prośrodowiskowego i gospodarczego rozwoju Karpat

Jedną z barier rozwoju rolnictwa ekologicznego na obszarze Karpat jest niedostateczna ilość danych dotyczących korzyści finansowych dla właściciela gospodarstwa rolnego wynikających z przestawienia produkcji z systemu konwencjonalnego na ekologiczny, a także wyników badań dotyczących korzystnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko. Stało się to asumptem dla podjęcia badań w tym zakresie.

Według szacunków Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, na obszarze Karpat polskich funkcjonuje blisko 2500 gospodarstw ekologicznych posiadających atest lub będących w okresie przestawiania, głównie w województwach małopolskim i podkarpackim, w których łączna liczba takich gospodarstw przekracza 3600. W ramach PROW 2004-2006 i 2007-2013 średnia płatność dla gospodarstwa ekologicznego wynosiła odpowiednio 5000 i 7900 zł. Różne dopłaty do 1 ha UR w gospodarstwach ekologicznych stanowiły średnio 87% dochodu, podczas gdy dla wszystkich gospodarstw stanowiły 59%. W przypadku województw małopolskiego i podkarpackiego dopłaty mieściły się poniżej średniej krajowej i w latach 2007-2013 wynosiły odpowiednio 6100 i 5500 zł. Ocenia się, że na tym terenie istnieje potencjalna możliwość zwiększenia o dalsze 2500 liczby gospodarstw ekologicznych, które mogłyby otrzymać wsparcie z tytułu dopłat do produkcji w łącznej kwocie 12,5-15,0 mln zł. W wyniku zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych może nastąpić poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dzięki wyeliminowaniu stosowania nawozów syntetycznych i chemicznych oraz pestycydów, a także ograniczenie spływów powierzchniowych. Spodziewanym korzystnym efektem będzie poprawa jakości produktów, wolnych przede wszystkim od pestycydów i ich pozostałości, o zmniejszonej zawartości azotanów(V) oraz potencjalnie toksycznych metali śladowych, a przez to ograniczenie ujemnego oddziaływania produktów rolnych na zdrowie konsumentów.

Celem projektu jest dostarczenie danych środowiskowych i produkcyjnych przydatnych dla propagowania rolnictwa ekologicznego na obszarze Karpat. Celami cząstkowymi są porównania efektów uprawy w systemie ekologicznym i konwencjonalnym: plonowania roślin i elementów struktury plonu; porażenia roślin przez choroby i szkodniki; ilości ksenobiotyków uwalnianych do środowiska (gleba, woda) i ich zawartości w płodach rolnych; możliwość poprawy dostępności składników pokarmowych z gleby; porównanie efektywności ekonomicznej i energetycznej uprawy roślin w obydwóch systemach rolniczych. Projekt wprowadza elementy innowacyjne.
Badania są już rozpoczęte. Doświadczenia polowe są prowadzone w Górskiej Stacji Doświadczalnej, jak również badania laboratoryjne w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Projekt będzie zrealizowany przez 3 lata.

Prośrodowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego mogą być wykorzystane przy efektywnym zarządzaniu zasobami składników pokarmowych w glebie, racjonalnego gospodarowanie na obszarach prawnie chronionych, w tym planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, opracowywaniu strategii rozwoju gmin oraz sporządzaniu planów gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach terytorialnych. Te działania wpisują się w realizację prawa krajowego oraz dyrektyw Unii Europejskiej.

Chcielibyśmy podjąć współpracę z placówkami naukowymi zlokalizowanymi na terenie Karpat, w tym z ośrodków zagranicznych w ramach Konwencji Karpackiej.Oczekujemy podjęcie badań przez te ośrodki podobnych do prowadzonych przez nas, uwzględniających aspekty rolniczy, środowiskowy i ekonomiczny w specyficznych warunkach Karpat. Uzyskane wyniki posłużą propagowaniu systemu rolnictwa ekologicznego wśród rolników tego terenu. Mamy deklarację o chęci współpracy z Republik Węgierskiej i Słowackiej.


Poznaj prezentera:

Barbara Wiśniowska – Kielian

Rolnictwo ekologiczne dla prośrodowiskowego i gospodarczego rozwoju Karpat

Wsparcie rozwoju nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa, na przykładzie działań Agencji Rynku Rolnego

Wsparcie rozwoju nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność wspieranie rozwoju nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa jest jednym z głównych priorytetów państwa. Szczególnym przykładem jest Małopolska, gdzie duże rozdrobnienie agrarne nie pozwala osiągnąć odpowiedniej skali produkcji, sprzyja natomiast produkcji żywności wysokiej jakości oraz rozwoju praktyk i technologii pozwalających w sposób efektywny wykorzystywać ograniczone zasoby produkcji.

Agencja Rynku Rolnego jako rządowa, akredytowana przez Unię Europejską jednostka płatnicza realizuje politykę UE i państwa w zakresie wspierania nie tylko producentów rolnych, ale również otoczenia rolnictwa. W perspektywie finansowej 2014 – 2020 szczególny nacisk został położony na wdrażanie innowacji w sektorze rolno – spożywczym. W działaniu „Współpraca”, które jest planowane do uruchomienia w listopadzie bieżącego roku będzie możliwe uzyskanie środków na wdrożenie nowych, praktyk, procesów i produktów w rolnictwie. Producenci mogą również uzyskać środki na uczestnictwo w systemach jakości żywności, podejmowanie szeregu inicjatyw promocji produktów rolnych czy pozyskać wsparcie na wybranych rynkach rolnych np. produktów pszczelich. Dużo nacisk będzie kładziony na tworzenie grup producentów, które pozwolą zoptymalizować koszty produkcji i dystrybucji produktów spożywczych. Zadaniem agencji rolniczych będzie również zwiększanie kompetencji producentów rolnych w zakresie nowoczesnych metod marketingu, w tym sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Celem prezentacji jest przybliżenie potencjalnym partnerom możliwości uzyskania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów i technologii w sektorze rolno – spożywczym, pozyskanie informacji o wspieranych gałęziach produkcji i bieżących możliwościach promowania żywności wysokiej jakości.


Poznaj prezentera:

Piotr Sendor

Wsparcie rozwoju nowoczesnego

Instytut Zootechniki – podsumowanie projektu IMPROFARM

PROJEKT IMPROFARM

Improvement of Production and Management in Agriculture Through Transfer of Innovations 

                             W grudniu 2011 r. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu IMPROFARM w ramach europejskiego programu kształcenia ustawicznego Leonardo da Vinci – Transferu Innowacji. Miał on na celu promowanie progresyjnych sposobów podejścia do edukacji szkolenia zawodowego. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia były realizowane w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywało się w ramach projektów wymian i staży.

Program stanowił ponadto część innego projektu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (obecnie zastąpiony programem „Erasmus+”), czyli strategii wspólnotowej, mającej na celu przyczynienie się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, z większą spójnością społeczną oraz charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym. Propaguje on działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Głównym liderem przedsięwzięcia IMPROFARM był wspomniany wyżej Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, będący jedną z największych jednostek naukowobadawczych w Polsce.

IZ_3-825x350

Projekt został podzielony na 7 głównych pakietów pracy, za które odpowiedzialni byli poszczególni partnerzy:

  • „Zarządzanie projektem i koordynacja wszystkich działań” – Instytut Zootechniki PIB (Polska),
  • „Analiza potrzeb” – CIA Umbria (Włochy),
  • „Uaktualnienie i rozwój treści szkoleniowych” – PRO-Orava (Słowacja), Ruse University (Bułgaria), CIA Umbria (Włochy),
  • „Rozwój i administracja narzędzi elektronicznych”–PRO-Orava (Słowacja),
  • „Szkolenie pilotażowe” – Eurosuccess (Cypr),
  • „Plan kontroli jakości” – Instytut ZootechnikiPIB (Polska), PRO-Orava (Słowacja), Ruse University (Bułgaria),
  • „Upowszechnianie i waloryzacja” – Instytut Zootechniki

IMPROFARMLOG

Ważnym elementem przedsięwzięcia IMPROFARM było również realne wsparcie transferu innowacji i know-how pomiędzy krajami partnerskimi w celu wzmocnienia rozwoju umiejętności i kompetencji rolników, osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, a także związanych z usługami na rzecz rolnictwa. Celem pozostawało wspieranie efektywności usług i produkcji związanej z rolnictwem dla poprawy rozwoju obszarów wiejskich i zatrudnienia na obszarach wiejskich w krajach partnerskich. W praktycznym wymiarze oznaczało to stworzenie nowoczesnej, internetowej platformy szkoleniowej dającej możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności w wielu obszarach. Opracowano i przetłumaczone na wszystkie języki partnerów projektu 5 modułów szkoleniowych dotyczących produkcji ekologicznej, agroturystyki, szkółkarstwa, zarządzania gospodarstwem oraz alternatywnej produkcji zwierzęcej. Jako wartość dodana moduł dotyczący alternatywnej produkcji zwierzęcej składający się z 4 części – pszczelarstwo, hodowla drobiu, hodowla kóz i owiec oraz hodowla królików.

Osiągnięciem projektu IMROFARM było stworzenie ogólnodostępnej platformy elektronicznej opartej na systemie Moodle – elarning. Platforma została zaprojektowana i wdrożona we wszystkich językach projektowych tzn. angielskim, polskim, bułgarskim, włoskim oraz greckim. Dzięki efektywności działań sukcesem wydano też w formie drukowanej  podręcznik dotyczący hodowli pszczół.

EAXLKG6e

Zwieńczeniem działań upowszechnieniowych były konferencje, zorganizowane przez każdego z partnerów we własnym kraju oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Eksploatacja rezultatów już od momentu szkolenia pilotażowego nabrała bardzo dynamicznego charakteru. Ilość chętnych pozwoliła na osiągnięcie założonych wskaźników. W styczniu 2012 r. w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące prace nad projektem. Wzięli w nim udział przedstawiciele Instytutu Zootechniki PIB oraz partnerzy: firmy i instytucje z Włoch, Cypru, Słowacji i Bułgarii.  M.in. Massimo Canalicchio i Leonardo Fontanella – CIA Umbria, prof. Nikolay Naydenov i prof. Boris Borisov – Ruse University, George Giorgakis – Eurosuccess, Pavol Jackulik – Pro Orava. Oficjalnie program zakończono 30.11. 2013.

oficjalna strona Instytutu Zootechniki http://www.izoo.krakow.pl/

Progam „Uczenie się przez całe życie” http://www.llp.org.pl/

Projekt FARMLAND – wykorzystanie gospodarstwa rolnego w rozwoju wiejskiego modelu nauczania i dydaktyce przyrodniczej

Głównym założeniem projektu było popularyzowanie idei gospodarstw rolnych poszerzonych o funkcje edukacyjne i społeczne.

Projekt FARMLAND był realizowany w ramach Programu UE „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Projekt służył wspieraniu i rozszerzaniu możliwości zatrudnienia w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Głównym założeniem projektu było popularyzowanie idei gospodarstw rolnych poszerzonych o funkcje edukacyjne i społeczne. Celem projektu było przygotowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych dostępnych przez internet, rozwijających potencjał edukacyjny tkwiący w gospodarstwach rolnych. Projekt był współrealizowany przez Instytut Zootechniki PIB.

Przedsięwzięcia związane z edukacją w gospodarstwie rolnym, takie jak „scuola in fattoria” i “fattorie didattiche” we Włoszech, “fermes pédagogiques” we Francji, “open farms” and “city farms” w Wielkiej Brytanii i Irlandii, “granjas escuelas” w Hiszpanii czy “school boerderij” w krajach Beneluxu rozwijają się od ponad 15 lat i mają swój ugruntowany wkład w rozwój idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Europy. Celem projektu FARMLAND było przygotowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych dostępnych przez internet, rozwijających potencjał edukacyjny tkwiący w gospodarstwach rolnych.

Ze względu na reformę polityki rolnej UE, pomoc dla rolnictwa nie ogranicza się już do ilości produktów, tym samym rezygnując z polityki protekcjonizmu na rzecz bardziej otwartego rynku dbającego o jakość i pochodzenie produktów, ochronę konsumentów, środowiska i dobrostan zwierząt. Rolnicy stają w obliczu zagrożeń i szans na drodze do rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności, różnorodności, wielofunkcyjności, waloryzacji w szerszym kontekście obszarów wiejskich. Rośnie zainteresowanie gospodarstwem agroturystycznym lub pobytem na farmie, która pozwala odwiedzającym cieszyć się ludzkim wymiarem, który coraz trudniej znaleźć w zgiełku i gwarze miasta. Szczególny impuls w tym kierunku pochodzi z turystyki szkolnej, która wykazuje rosnące uznanie edukacyjnych i rozrywkowych możliwości na świeżym powietrzu osiągalne w szkołach rolniczych oferujących dobrze przetestowane działania dydaktyczne i doświadczenia życiowe.

Aby poprawić jakość tych istotnych doświadczeń, ułatwić ich obieg i rozwinąć umiejętności niezbędne do zarządzania działaniami gospodarskimi edukacyjno-logistycznymi, niezbędne jest stworzenie systemu szkoleń, które mogą obejmować zarówno przedsiębiorców rolnych jak i nauczycieli napotykających poważne problemy zatrudnienia, jak również osoby odpowiedzialne za usługi społecznie i młodzieżowe. W rzeczywistości, szkoły publiczne i prywatne mają coraz mniejsze możliwości zaoferowania stałych miejsc pracy dla absolwentów szkół zawodowych i wyższych i przeszkolonych ludzi zasilających rosnące szeregi bezrobotnych oraz intelektualistów zatrudnionych poniżej swoich możliwości, większość z których stanowią kobiety. Tendencja do zmniejszenia zarówno demograficznych i publicznych wydatków, liczby szkół, przede wszystkim na obszarach wiejskich, zwiększa potrzebę rodzin, aby zapisać dzieci do żłobków, nawet w bardzo młodym wieku. To stwarza trudne sytuacje, wymaga czasu i pieniędzy od rodziców, powoduje decyzje, które często zmuszają kobiety do rezygnacji z pracy.

Szczególny impuls pochodzi z turystyki szkolnej
Farmland

Projekt ten miał na celu stworzenie pomostu, w których programy szkoleniowe jednocześnie stworzą szanse dla przedsiębiorstw rolnych i tych, którzy mogą stać się użytecznym elementem ewolucji szkół rolniczych w kierunku realnych usług dla szkół i rodzin zależnych od opieki społecznej, działań edukacyjnych, w związku ze szkolnymi instytucjami i turystyką edukacyjną (przedszkola i szkoły rolnicze). Główna metodologia stosowana w szkołach rolniczych będzie oparta na „uczeniu się poprzez doświadczenie”, typowym dla dziedzictwa tradycyjnych rolników, z praktycznymi kursami w dziedzinie ogrodnictwa, zarządzania zwierzętami gospodarskimi, tradycyjnej produkcji żywności, stosowaniu materiału ekologicznego do budynków, wiedzy, uprawie i propagowaniu ziół w celach zdrowotnych i żywnościowych, zrównoważonej gospodarce odpadami, recyklingowi, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i systemów energooszczędnych. Materiały dydaktyczne transferu innowacji tworzące galerię analiz przypadków, zostały dostarczone przez stowarzyszenie „Agricoltura è Vita”, odpowiedzialne za sieć „Scuola in fattoria” we Włoszech.

Projekt FARMLAND był wdrażany w ramach Programu UE „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Trwał 24 miesiące, od listopada 2013 r. do października 2015 r. i był prowadzony przez konsorcjum 6 partnerów z 5 krajów UE: Włochy, Belgia, Hiszpania, Rumunia i Polska. Liderem projektu był krakowski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, który od 2010 roku wdraża ideę gospodarstw edukacyjnych w Polsce prowadząc Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych.

Materiały projektu FARMLAND wzbogaciły narzędzia dydaktyczne CDR stosowane w doskonaleniu zawodowym gospodarzy świadczących usługi edukacyjne oraz doradców ODR wspierających tę działalność w regionach. Natomiast kurs – elearningowy w ramach projektu FARMLAND wzbogacił ofertę szkoleniową Instytutu Zootechniki PIB.

O Instutucie Zootechniki przeczytasz również na stronie Klastra

Nowy program wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Nowy program wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Agencja Rynku Rolnego jest rządową jednostką administrującą mechanizmami w ramach europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej. Od 25 lat z sukcesami wspieramy sektor rolno – spożywczy w Polsce.

W nowej perspektywie unijnej ARR będzie administrować działaniem „Współpraca”, w ramach którego tzw. Grupy Operacyjne Europejskich Partnerstw Innowacji mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

ARR została powołana również w celu aktywnego wspierania podmiotów produkujących żywność wysokiej jakości. Wsparcie dla podmiotów skupia się w obrębie 6 obszarów tematycznych, w tym funkcjonowaniu specjalnego funduszu promocji produktów rolnych, wsparciu zadań informacyjnych i promocyjnych, wsparciu dla uczestników systemów jakości żywności.

Warunki udzielenia wsparcia: Kwota i wysokość pomocy w ramach działania „WSPÓŁPRACA” może obejmować do 100 % wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, prowadzeniem prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, testów, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. Maksymalna kwota wsparcia dla grupy nie może przekroczyć 10 mln zł.

Celem wymienionych działań ARR jest:

  • Zwiększenie poziomu innowacyjności w sektorach rolnym, rolno – spożywczym i leśnym,
  • Opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań praktycznych zidentyfikowanych problemów,
  • Promocja żywności wysokiej jakości, w szczególności polskich produktów regionalnych, tradycyjnych, certyfikowanych w systemach jakości.

Celem prezentacji jest przybliżenie potencjalnym partnerom możliwości uzyskania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów i technologii w wybranych sektorach oraz poinformowanie na temat bieżących możliwości promowania żywności wysokiej jakości.

Zainteresowani przystąpieniem do programu dowiedzą się jakie są opcje współpracy, co i jak przygotować i jakie podjąć kroki. W trakcie sesji networkingowych możliwe będzie poznanie ewentualnych partnerów oraz zebranie wstępnych deklaracji współpracy.

Poznaj prezentera:

Piotr Sendor, Specjalista w Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie

E: p.sendor<at> arr.gov.pl