PROJEKT IMPROFARM

Improvement of Production and Management in Agriculture Through Transfer of Innovations 

                             W grudniu 2011 r. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu IMPROFARM w ramach europejskiego programu kształcenia ustawicznego Leonardo da Vinci – Transferu Innowacji. Miał on na celu promowanie progresyjnych sposobów podejścia do edukacji szkolenia zawodowego. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia były realizowane w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywało się w ramach projektów wymian i staży.

Program stanowił ponadto część innego projektu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (obecnie zastąpiony programem „Erasmus+”), czyli strategii wspólnotowej, mającej na celu przyczynienie się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, z większą spójnością społeczną oraz charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym. Propaguje on działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Głównym liderem przedsięwzięcia IMPROFARM był wspomniany wyżej Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, będący jedną z największych jednostek naukowobadawczych w Polsce.

IZ_3-825x350

Projekt został podzielony na 7 głównych pakietów pracy, za które odpowiedzialni byli poszczególni partnerzy:

  • „Zarządzanie projektem i koordynacja wszystkich działań” – Instytut Zootechniki PIB (Polska),
  • „Analiza potrzeb” – CIA Umbria (Włochy),
  • „Uaktualnienie i rozwój treści szkoleniowych” – PRO-Orava (Słowacja), Ruse University (Bułgaria), CIA Umbria (Włochy),
  • „Rozwój i administracja narzędzi elektronicznych”–PRO-Orava (Słowacja),
  • „Szkolenie pilotażowe” – Eurosuccess (Cypr),
  • „Plan kontroli jakości” – Instytut ZootechnikiPIB (Polska), PRO-Orava (Słowacja), Ruse University (Bułgaria),
  • „Upowszechnianie i waloryzacja” – Instytut Zootechniki

IMPROFARMLOG

Ważnym elementem przedsięwzięcia IMPROFARM było również realne wsparcie transferu innowacji i know-how pomiędzy krajami partnerskimi w celu wzmocnienia rozwoju umiejętności i kompetencji rolników, osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, a także związanych z usługami na rzecz rolnictwa. Celem pozostawało wspieranie efektywności usług i produkcji związanej z rolnictwem dla poprawy rozwoju obszarów wiejskich i zatrudnienia na obszarach wiejskich w krajach partnerskich. W praktycznym wymiarze oznaczało to stworzenie nowoczesnej, internetowej platformy szkoleniowej dającej możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności w wielu obszarach. Opracowano i przetłumaczone na wszystkie języki partnerów projektu 5 modułów szkoleniowych dotyczących produkcji ekologicznej, agroturystyki, szkółkarstwa, zarządzania gospodarstwem oraz alternatywnej produkcji zwierzęcej. Jako wartość dodana moduł dotyczący alternatywnej produkcji zwierzęcej składający się z 4 części – pszczelarstwo, hodowla drobiu, hodowla kóz i owiec oraz hodowla królików.

Osiągnięciem projektu IMROFARM było stworzenie ogólnodostępnej platformy elektronicznej opartej na systemie Moodle – elarning. Platforma została zaprojektowana i wdrożona we wszystkich językach projektowych tzn. angielskim, polskim, bułgarskim, włoskim oraz greckim. Dzięki efektywności działań sukcesem wydano też w formie drukowanej  podręcznik dotyczący hodowli pszczół.

EAXLKG6e

Zwieńczeniem działań upowszechnieniowych były konferencje, zorganizowane przez każdego z partnerów we własnym kraju oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Eksploatacja rezultatów już od momentu szkolenia pilotażowego nabrała bardzo dynamicznego charakteru. Ilość chętnych pozwoliła na osiągnięcie założonych wskaźników. W styczniu 2012 r. w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące prace nad projektem. Wzięli w nim udział przedstawiciele Instytutu Zootechniki PIB oraz partnerzy: firmy i instytucje z Włoch, Cypru, Słowacji i Bułgarii.  M.in. Massimo Canalicchio i Leonardo Fontanella – CIA Umbria, prof. Nikolay Naydenov i prof. Boris Borisov – Ruse University, George Giorgakis – Eurosuccess, Pavol Jackulik – Pro Orava. Oficjalnie program zakończono 30.11. 2013.

oficjalna strona Instytutu Zootechniki http://www.izoo.krakow.pl/

Progam „Uczenie się przez całe życie” http://www.llp.org.pl/