Realizacja programów i projektów w ramach nowej Regionalnej Strategii Innowacji będzie wymagać od projektodawców nawiązania do inteligentnych specjalizacji Regionu. Jedną z nich są „Nauki o Życiu (Life Science)” – dziedzina obejmująca badania nad organizmami żywymi (mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta i ludzie), którą można podzielić na trzy główne działy: biologię, medycynę oraz tzw. „nowe i inne” zagadnienia, koncentrujące się na elementach wspólnych dla wszystkich (lub wielu) organizmów (np. genetyka) i zastosowaniach nowych technologii (np. bio-informatyka i bio-inżynieria), a także zagadnienia pokrewne, jak bioetyka. Na ogólną dziedzinę life science składa się łącznie kilkadziesiąt specyficznych dziedzin naukowych[1]. Z perspektywy celów europejskiej strategii inteligentnych specjalizacji konieczne jest doprecyzowanie, na których aspektach tak szeroko definiowanej dziedziny koncentrować się będzie nasza uwaga oraz gdzie kierowane będzie wsparcie, w rezultacie czego Małopolska optymalnie wykorzysta swój aktualny potencjał naukowy i gospodarczy, i wzmocni swoją pozycję na mapie „regionów wiedzy” w Europie i na Świecie. Takie są założenia. Jakie są praktyczne uwarunkowania, jaki jest rezultat doprecyzowania inteligentnej specjalizacji „Nauki o Życiu” oraz co nas w związku z tym czeka w niedalekiej przyszłości?

Wskazanie dziedziny „Nauki o Życiu”, jako inteligentnej specjalizacji Małopolski wydaje się być w pełni uzasadnione, zarówno w świetle tradycji sięgającej początków ubiegłego millenium,  istniejących zasobów naukowych i biznesowych, jak i możliwości  wynikających z potencjału tej dziedziny w Regionie. Mówiąc o potencjale nie można np. pominąć faktu, że ponad 10,5 tys. podmiotów z Małopolski deklaruje prowadzenie działalności w tym zakresie.  Faktyczną aktywność wykazuje znacznie mniejsza liczba, niemniej już fakt deklarowania tworzy pierwsze przybliżenie możliwości. Sam proces definiowania inteligentnych specjalizacji dla Regionu Małopolski trwał kilka lat, a kluczowe informacje dostarczyły wyniki raportu pt. „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe.”

Uszczegółowienie wybranej specjalizacji było w przypadku „Nauk o Życiu” stosunkowo proste. Od 2006 r. funkcjonuje w Regionie Klaster LifeScience Kraków, który – jako wspólna inicjatywa w całości dedykowana wspieraniu „innowacyjności dla zdrowia i jakości życia”, wpływa na kształt powiązań i współpracy w Regionie oraz poza regionem, tj. w kraju i w Europie, a także globalnie. Długoletnia współpraca i podejmowane w ramach Klastra działania umożliwiły wyłonienie wiodących w Regionie tematów w sposób organiczny, co zostało wykorzystane do doprecyzowania faktycznych i rozwojowych kierunków działań. Efekt w postaci 9-ciu priorytetowych zagadnień (specjalizacji w ramach specjalizacji), z których każda opisana jest poprzez wiodące tematy odzwierciedla autentyczne silne strony Regionu i definiuje kierunki dziedzinowego rozwoju Małopolski uwzględniając trendy światowe oraz pozycjonując Region na mapie bio-regionów Europy. Udało się przy tym zintegrować elementy strategii Regionu z działaniami na poziomie operacyjnym – strategia działań inicjatywy klastrowej odpowiada w pełni założeniom regionalnej polityki wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_life_sciences

PODZIEL SIĘ