Wojciech Mazela

Instytut Nafty i Gazu - PIB

W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. W dotychczasowej pracy naukowo-badawczej zajmował się głównie opracowywaniem nowych środków chemicznych do rożnych zastosowań przemysłowych, w tym środków stosowanych w przemyśle wydobywczym (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz paliwowym. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rozwoju biopaliw, a w szczególności w aspekcie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.