Innowacyjny Szpital

Best Practices Transnational Forum

Baltic Fracture Competence Centre

Innowacją możemy nazwać każdą zmianę, której celem jest ulepszenie. W swojej istocie dotyczyć może ona zarówno kwestii technicznych (technologicznych), jak i organizacyjnych (procesowych). Efektem jej wdrożenia może być lepszy produkt lub usługa, obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa albo zdobycie czy poszerzenie rynku – mające mierzalny efekt ekonomiczny, jak również mające znaczenie bardziej moralne – poprawa warunków pracy personelu, ochrona środowiska, popularność innowatora.

Przez działanie innowacyjne rozumieć można samą koncepcję i opracowanie nowatorskiego rozwiązania (np. nowego urządzenia medycznego, leku, materiału medycznego, programu komputerowego, procedury), jak i pierwszorazowe zastosowanie w praktyce danego przedsiębiorstwa, przy czym procesy te mogą przebiegać równocześnie na etapie testowania lub doskonalenia innowacji. Z upływem czasu i liczbą wdrożeń, dotychczasowa innowacja staje się standardem, dla ulepszenia którego tworzone są kolejne rozwiązania.

Podstawowym motorem napędzającym innowacyjność w przedsiębiorstwach jest presja rynkowa – rosnące oczekiwania klientów aby uzyskiwać coraz lepsze produkty lub usługi za akceptowalną cenę, przy jednoczesnej konkurencji ze strony innych uczestników rynku, także chcących te oczekiwania zaspokoić. Dodatkowo innowację mogą wymuszać lub ukierunkowywać zewnętrzni regulatorzy, nakazujący/zakazujący lub premiujący/karzący określone zachowania przedsiębiorców, a także pracownicy oczekujący, że ich narzędzia i warunki pracy będą ulegać ciągłej poprawie.

Główne ograniczenia dla innowacyjności wynikają z niepewności efektu końcowego (ryzyka), wysokich kosztów początkowych, nie wystarczających kompetencji osób tworzących lub wdrażających innowację, psychologicznej obawy przed zmianą, konfliktu interesów interesariuszy „starego” i „nowego” rozwiązania oraz ograniczeń formalno-prawnych wynikających z przepisów obowiązujących w różnych obszarach.

Podczas sesji chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami i podyskutować:

  • • Co to jest „innowacyjny szpital”?
  • • W jakich obszarach w szpitalu warto lokować potencjalne innowacje?
  • • Jak sprawnie wprowadzać innowacje?
  • • Jak tworzyć w szpitalu warunki sprzyjające tworzeniu innowacji?

Lider sesji: Krzysztof Mydel

Krzysztof Mydel
 
https://www.su.krakow.pl
 


 

2h10min

Sala Kameralna