Projekt badawczy dotyczy badań biochemii i mechanizmu reakcji nowej klasy enzymów, które katalizują rodnikową addycję fumaranu do szeregu niereaktywnych węglowodorów. Enzymy dodające fumaran (FAE – fumarate adding enzymes) należą do podklasy glicynowych enzymów rodnikowych. Enzymy te wykazują się wysoką wrażliwością na inaktywację przez tlen molekularny i do swojej aktywacji wymagają specjalnego enzymu aktywującego. Projekt badawczy jest wykonywany w ramach grantu Beethoven Life (DFG-NCN) w ścisłej współpracy pomiędzy partnerem Niemieckim (Uniwersytet w Marburgu) i Polskim (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im Jerzego Habera PAN). Głównymi celami projektu są: A) mutacje enzymów FAE w celu ustalenia funkcji poszczególnych reszt aminokwasowych oraz poszerzenia ich spektrum substratowego, B) charakterystyka różnych FAE po ich rekombinowanej ekspresji w celu zbadania ich spektrum substratowego oraz zdobycia informacji strukturalnych ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy o tych enzymach, C) badania enzymu aktywacyjnego oraz opracowanie systemu aktywacji FAE in-vitro. D) modelowanie mechanizmu reakcji oraz E) opracowanie biotechnologicznego systemu umożliwiającego wykorzystanie FAE i ich mutantów w biotechnologicznej produkcji nowych związków.

W projekcie będą wykorzystanie różnorodne techniki z dziedziny biologii molekularne i enzymologii w połączeniu z modelowaniem molekularnym oraz inżynierią procesów biotechnologicznych. Wyniki badań poprawią nasze rozumienie procesów bioremediacji zanieczyszczeń przemysłu petrochemicznego i chemicznego, dostarczając fundamentalnych danych biochemicznych niezbędnych do lepszego zastosowania mikroorganizmów w bioremediacji węglowodorów.

W ramach oferowanego stanowiska dla doktoranta przewidziano badania eksperymentalne ukierunkowane na charakterystykę enzymów FAE ze szczególnym uwzględnieniem opracowania nowych narzędzi biotechnologicznych do syntezy wartościowych związków chemicznych i substratów do biodegradowalnych polimerów.

Oferujemy:

  • Stanowisko doktoranckie w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej (standardowe stypendium szkoły doktorskiej wg. Ustawy)
  • Stypendium naukowe w ramach projektu Beethoven Life (3 lata, 4500 PLN/miesiąc)
  • Zaangażowanie w interdyscyplinarny, Polsko-Niemiecki projekt badawczy
  • Bardzo interesujący temat badań o charakterze zarówno podstawowym jak i aplikacyjnym
  • Możliwość rozwijana umiejętności w dziedzinie chemii, biochemii, mikrobiologii i biotechnologii

Kogo poszukujemy:

  • Studentów chemii biologicznej, biotechnologii, biochemii bądź biologii
  • Wysoko zmotywowanych do prowadzenia wymagających badań naukowych
  • Posługujących się płynnie angielskim i/lub niemieckim

Prezenter
Maciej Szaleniec
Cyfronet

PODZIEL SIĘ