Projekt RUBIGAS – odnawialne źródła energii (OZE): energia wiatrowa, energia geotermalna, energia ze źródeł fotowoltaicznych, energia z biomasy.

Szczególny nacisk w projekcie położony był na biogazownie jako źródło energii cieplnej i elektrycznej oraz metodę zarządzania odpadami na obszarach wiejskich. Zadaniem projektu jest także ukazanie odnawialnych źródeł energii jako generujących możliwości przekształcenia profilu gospodarstw wiejskich oraz poszerzenia umiejętności zawodowych osób zamieszkujących na obszarach wiejskich. Kraje Europy zachodniej wykazują wysoki stopień zaawansowania i rozwoju w zakresie wykorzystania OZE. W krajach Europy środkowo-wschodniej – w tym w Polsce – tematykę tę należy popularyzować i upowszechniać. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakłada powstanie biogazowni na poziomie każdej gminy. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań na początkowym etapie budowy infrastruktury biogazowej jest propagowanie wiedzy na ten temat wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Z podobną do polskiej sytuacją spotykamy się w innych krajach: Słowacji, Rumunii, Bułgarii. Potrzeba edukacji na temat biogazowni odwołuje się do Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, oraz Dyrektywy 2009/28/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Głównym celem projektu RUBIGAS było wsparcie transferu innowacji i know-how pomiędzy krajami partnerskimi w celu wsparcia rozwoju umiejętności i kompetencji rolników i osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa. Wszelka działalność rolnicza, w tym produkcja żywności są uzależnione od energii elektrycznej praktycznie na wszystkich etapach. Zapotrzebowanie na prąd jest tym większe, im bardziej nowoczesne i zaawansowane technicznie są stosowane technologie produkcji. Wzrasta ono również wraz z rozwojem gospodarstw i nowymi inwestycjami.

Energia z BiogazuW wielu regionach rolniczych, starzejąca się infrastruktura układów energetycznych oraz chroniczny brak funduszy na nowe inwestycje powodują ekonomiczną i cywilizacyjną zapaść. Prowadzi to do ubożenia mieszkańców, powiększania bezrobocia, a nawet emigracji. Zapewnienie dostaw energii z instalacji agroenergetycznych i utylizacyjnych pozwoliłoby odwrócić te negatywne procesy, zredukowałoby negatywne zjawiska społeczne oraz umożliwiło zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości, opartej na miejscowych zasobach przyrodniczych i miejscowych odnawialnych źródłach energii (OZE). Zdecydowane i skuteczne wsparcie rozwoju OZE może więc być sposobem na poprawę budżetów gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorców zaangażowanych w produkcję energii oraz budowę i eksploatację systemów bio-agro-energetycznych.
W Europie istnieje wiele rodzajów biogazowni na obszarach wiejskich. Kraje Europy Zachodniej w tym zakresie są znacznie lepiej rozwinięte niż kraje Europy Wschodniej. Istnieje zatem konieczność wspierania wysiłków edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej biogazowni rolniczych i odnawialnych źródeł energii.

W Europie istnieje wiele rodzajów biogazowni na obszarach wiejskich.
W Europie istnieje wiele rodzajów biogazowni na obszarach wiejskich.

Projekt skupi się na rozwoju umiejętności zawodowych, które pomogą zmniejszyć skutki bezrobocia i migracji na obszarach wiejskich. W porównaniu do projektu bazowego (projekt RESNET) projekt RUBIGAS zostanie znacznie rozbudowany i zmodernizowany przez dodanie modułu na biogazowni rolniczych. Projekt adresowany był do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele Projektu RUBIGAS:
– Wspieranie wiedzy o OZE
– Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
– Zwiększenie zysków w gospodarstwach
– Promowanie przepisów UE dotyczących OZE
– Promocja know- how w zakresie OZE
– Wspieranie poprawy efektywności gospodarstw
– Wspieranie transferu innowacji do gospodarstw
– Wspieranie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich
– Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich
– Rozwój nowych zawodów
– Przeciwdziałanie migracji z obszarów wiejskich
– Wspieranie innowacji w obszarach wiejskich
– Wspieranie świadomości w zakresie ochrony środowiska.

Cele Projektu osiągnięto m.in. dzięki innowacyjnym materiałom szkoleniowym, wspierającym transfer know- how i innowacji poprzez nabycie nowych umiejętności i kompetencji pracowników gospodarstw, rolników i pracowników sektora związanego z rolnictwem .
Ostatecznym celem jest poprawa efektywności, konkurencyjności i zatrudnienia w sektorze docelowym a więc na obszarach wiejskich poprzez szkolenia i nabywanie nowych umiejętności i kompetencji.
Projekt będzie wspierać wykorzystania roślin energetycznych i odpadów, produktów zwierzęcych, jak również wyniki nowych badań stosowanych do osiągnięcia powyższych celów.

O Projekcie: 
  • Czas trwania: 1 grudnia 2013 r. – 30 listopada 2015 r.
  • Kraje partnerskie: Polska – Lider IZ PIB, Rumunia – CPIP z Timisoary, Bułgaria – Instytut Rolnictwa Stara Zagora, Słowacja – Uniwersytet Nitra, Cypr – Eurosuccess
  • Maksymalna kwota projektu dopuszczalna przez Program Leonardo da Vinci wynosi 400 tys. EURO.
    Rozkład kosztów zgodnie z zasadami Programu : 75 % dofinansowanie UE, 25% wkład własny konsorcjum.
  • Link do strony WWW projektu: http://www.rubigas.eu/