Palenie tytoniu

Palenie tytoniu oraz używanie innych substancji o podobnym działaniu w miejscu pracy jest zjawiskiem znanym od początku ery przemysłowej. We współczesnych realiach społecznych oraz w obliczu wiedzy, jaką mamy na temat szkodliwości palenia – również tzw. palenia biernego – jest to narastający problem, wobec którego nie można pozostać biernym. Kultura organizacyjna to również założenia i formalnie realizowane zasady współżycia odnoszące się wprost do problemu palenia, za które organizacja – przedsiębiorstwo, urząd, szpital – powinno brać odpowiedzialność. Liderzy nie mogą tak ważnego problemu nie zauważać i pozostawiać nierozwiązanego.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w ramach realizacji projektu Prowadzenie działań ograniczających używanie wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy podejmuje wiele działań, których ogólnym celem jest zmniejszenie liczby osób uzależnionych od palenia w miejscu pracy. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Celem ogólnym prezentowanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej grupy pracodawców RP i przedstawienie korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, wynikających z kształtowania środowisk wolnych od wyrobów tytoniowych i im podobnych oraz uświadomienie pracodawcom ich roli, jako liderów przyszłości, którzy dbają o zdrowie pracowników.

W szczególności celem projektu jest:

  • zwiększenie wiedzy na temat inicjatyw i działań podejmowanych przez pracodawców w celu ograniczenia używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy,
  • upowszechnienie wiedzy o istniejących dobrych praktykach zmniejszających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy,
  • opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu działań profilaktycznych adresowanych do przedsiębiorców,
  • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu skutków nadużywania wyrobów nikotynowych w grupie pracowników (w tym grupie priorytetowej w wieku 30-50, posiadającej podstawowe i zawodowe wykształcenie),
  • podniesienie kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, objętymi projektem w zakresie działań na rzecz profilaktyki antynikotynowej w zakładach pracy.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, a jego czas realizacji: 30.05.2018 -31.12.2018

Oferta, czyli cel prezentacji

Celem prezentacji jest nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami, w szczególności z jednostką naukową działającą w obszarze zdrowia publicznego, celem przeprowadzenia wspólnych działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych w zakładach pracy, w tym:

  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji w firmach w zakresie prowadzenia działań ograniczających używanie wyrobów tytoniowych,
  • zorganizowanie kampanii w celu promocji i rozpowszechniania projektu, takich jak: konferencja inauguracyjna, konferencje regionalne.
  • zorganizowanie konkursu „Firma wolna od tytoniu” – wyniki konkursu mają być opublikowane na stronie www i FB projektu, w folderze pokonkursowym promującym także kolejną edycje oraz na łamach mediów partnerskich.

O Prezentującym

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 roku. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Była to działalność zarówno o charakterze praktycznym, interwencyjnym, jak o charakterze naukowym i szkoleniowym.

Anna Dela-Kardas

Anna Dela-Kardas

Obecnie w zakresie zainteresowań naukowych Instytutu znajduje się problematyka zapobiegania chorobom zakaźnym i ważnym społecznie chorobom niezakaźnym, monitoring sytuacji zdrowotnej, poprawa warunków sanitarnych i higienicznych, bezpieczeństwo środowiska naturalnego. NIZP-PZH jest również ważnym ośrodkiem dbającym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku. Ponadto istotna częścią aktywności NIZP-PZH są: szeroko pojęta promocja zdrowia oraz kształcenie specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Instytut współpracuje z wieloma pokrewnymi organizacjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi (WHO, DG Sanco, ECDC). Instytut przygotowuje również ekspertyzy z dziedziny szeroko pojętego zdrowia publicznego dla instytucji rządowych i samorządowych oraz uczestniczy w procesie tworzenia istotnych programów dotyczących zdrowia publicznego w Polsce.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018