CoreLab szpital

Wykonanie zabiegu PCI (ang. percutaneus coronary intervention) (udrożnienie naczynia z implantacją stentu) w zakresie naczynia odpowiedzialnego za ostry zespół wieńcowy prowadzi do poprawy rokowania krótkoterminowego i odległego pacjenta. Badanie angiograficzne pozwala na wzrokową ocenę stopnia zwężenia tętnicy wieńcowej, długości blaszki miażdżycowej oraz jej charakteru w tym obecności skrzepliny i / lub zwapnień. Wykonanie zabiegu PCI pod kontrolą angiografii (dobór długości i średnicy stentu) jest aktualnie standardem postępowania. Dobór optymalnego rozmiaru stentu może być jednak utrudniony, a nawet nieprawidłowy ze względu na liczne ograniczenia angiografii. Głównym z nich pozostaje brak możliwości uzyskania informacji o procesie miażdżycowym toczącym się w obrębie ściany naczynia. Wprowadzenie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej IVUS (ang. intravascular ultrasound) czy OCT (ang. optical coherence tomography) pozwoliło, w warunkach klinicznych, na uwidocznienie ściany tętnic oraz patologicznych struktur w ich obrębie (obecności zwłóknień, komponentów włóknisto-tłuszczowych, martwicy i / lub zwapnień w obrębie blaszki miażdżycowej). Te zaawansowane metody obrazowania, które umożliwiają tworzenie map tkankowych naczynia wieńcowego, a następnie na ich podstawie klasyfikację poszczególnych typów zmian w zależności od ich składu histologicznego zostaną przedstawione na konkretnym przykładzie w celu pokazania komplementarności tych metod.

Oferta, czyli cel prezentacji

Laboratorium analiz źródłowych CoreLab KCRI oferuje niezależną, wystandaryzowaną analizę danych obrazowych tj.:

  • Angiografia, wieńcowa i peryferyjna
  • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
  • Wirtualna histologia (VH)
  • Optyczna koherentna tomografia (OCT)
  • Magnetyczny rezonans magnetyczny (CMR)
  • Tomografia komputerowa (CT)
  • Elektrokardiogramów (EKG)

Infrastruktura Laboratorium analiz źródłowych KCRI obejmuje najnowocześniejsze stacje robocze z dedykowanymi narzędziami do ilościowej oceny danych obrazowych. Plany analiz danych źródłowych przygotowywane są we współpracy z lekarzami oraz działem statystyków. Dodatkowo Corelab KCRI analizując źródła, sposoby pozyskiwania i gromadzenia danych medycznych wskazuje na czynniki rzutujące na jakość tych danych.

Corelab KCRI zaprasza do współpracy Badaczy, Ośrodki Badawcze, Sponsorów Badań Klinicznych, producentów urządzeń medycznych oraz każdą osobę zainteresowaną współpracą w zakresie niezależnej analizy wyników badań obrazowych jak również rozwojem metod diagnostyki obrazowej, poszukiwaniem nowych parametrów, zastosowań bądź metod diagnostyki obrazowej w medycynie.


O Prezentującym

Olga Gorodecka

Olga Gorodecka

KCRI Sp. z o.o. – firma o dużym doświadczeniu w przeprowadzeniu badań klinicznych leków i wyrobów medycznych, z wysoko wykwalifikowaną kadrą z zakresu medycyny i start-up.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018