Funkcjonalne nano i mikrocząstki

W okresie od 2010 do 2014 roku realizowano w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN projekt POIG.01.01.02-12-028/09 „Funkcjonalne nano i mikrocząstki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO)”. Nadrzędnym celem projektu było opracowanie metod wytwarzania nanocząstek metali szlachetnych, tlenkowych oraz polimerycznych oraz sposobów ich funkcjonalizacji powierzchniowych w celu zwiększenia ich stabilności oraz użyteczności niezbędnych do ich wydajnej aplikacji w katalizie, biologii, medycynie oraz analityce. Badania naukowe dotyczyły opracowanie podstaw aplikacji technologicznych wytwarzania materiałów warstwowych o kontrolowanej architekturze i funkcjonalności opartych o procesy samoorganizacji nano- oraz mikrocząstek koloidalnych w warunkach transportu dyfuzyjnego oraz konwekcyjnego.

Umiejętność wytwarzania cząstek koloidalnych o pożądanych właściwościach fizykochemicznych ma szczególnie znaczenie dla ich efektywnej aplikacji. Kontrolę wielkości, morfologii oraz właściwości powierzchniowych nano- oraz mikrocząstek można osiągnąć już na etapie ich preparatyki. Dobór odpowiednich stabilizatorów organicznych bądź nieorganicznych umożliwia kontrolę właściwości elektrokinetycznych cząstek. Ponadto, funkcjonalizację powierzchni nano- i mikrocząstek można prowadzić w sposób zapewniający ich selektywne wiązanie się z wybranymi molekułami docelowymi np. lekami lub enzymami. Z drugiej zaś strony dla wielu zastosowań biologicznych pożądanym jest aby np. nanocząstki srebra stopniowo ulegały roztwarzaniu i uwalniały jony inhibitujące rozwój i namnażanie bakterii i wirusów.

Z kolei, istotnym zagadnieniem związanym z zastosowaniem nanocząstek w katalizie jest opracowanie efektywnych metod ich efektywnego osadzania na nośnikach, co pozwala na tworzenie mono- i multiwarstw o kontrolowanej strukturze i funkcjonalności. Stopień pokrycia powierzchni nanocząstkami oraz stabilność tworzonych pokryć są kluczowymi czynnikami decydującymi o efektywności działania i trwałości wytwarzanych katalizatorów.

Ze względu na długoletnie doświadczenie w syntezie nanocząstek srebra i złota, zarówno w postaci suspensji, jak również osadzonych na powierzchniach stałych, swoją ofertę w szczególności kierujemy do przedstawicieli branży medycznej oraz biologicznej. Posiadamy potwierdzoną publikacjami naukowymi wiedzę dotyczącą wpływu modyfikacji właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich działanie antynowotworowe oraz aktywność przeciwdrobnoustrojową. Specjalizujemy się w funkcjonalizowaniu powierzchni nanocząstek plazmonicznych dla celów powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (SERS) oraz ich selektywnego wiązania z lekami antynowotworowymi.

Innym układem o dużym potencjale aplikacyjnym są mikrosfery polimerowe znajdujących szerokie zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce medycznej. Suspensje tych mikrosfer (lateksy) o kontrolowanych rozmiarach i właściwościach powierzchniowych otrzymywane są w Instytucie na drodze polimeryzacji emulsyjnej bez dodatku stabilizatorów, czy surfaktantów. Ze względu na dużą stabilność dla szerokiego zakresu pH oraz siły jonowej i wysoką energię powierzchniową, suspensje te są stosowane szeroko jako efektywne nośniki białek (głównie immunoglobulin), jako rdzenie do wytwarzania nośników mikrokapsularnych oraz do badania mechanizmów procesów fagocytozy. Oprócz wysokiej jakości, produkty te są konkurencyjne cenowo i w związku z tym są od wielu lat udostępniane komercyjnie firmom biochemicznym do produkcji testów immunologicznych, min. do szybkiego wykrywania i identyfikacji antygenów pałeczek Shigella sonnei, antygenów enetropatogennych pałeczek Escherichia coli (EPEC), do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus (w tym metycylinoopornych – MRSA), a także antygenów pałeczek Salmonella.

Oferta, czyli cel prezentacji

Proponujemy różne formy współpracy zarówno z przedsiębiorstwami, jak również jednostkami naukowo-badawczymi. Oferujemy nieodpłatne przekazanie próbek dla celów testów pilotażowych oraz badań wstępnych. Dodatkowo poszukujemy zainteresowanych zakupem naszych technologii zawieranych w formie umów licencyjnych oraz know how.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów potwierdzoną licznymi analizami oraz badaniami fizykochemicznymi. Jesteśmy również otwarci na nowe wyzwania i zlecenia w obszarze wytworzenia nano i mikrocząstek charakteryzujących się właściwościami pożądanymi przez zleceniodawcę. Zapewniamy rzetelność oraz konkurencyjność wobec innych dostawców.


O Prezentującym

Magdalena Oćwieja

Magdalena Oćwieja

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
Grupa Badawcza KOLOIDY kierowana przez
Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Adamczyka
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków

 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018