Bio-gospodarka

Komisja Europejska przyjęła nowy ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma on pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony.

Proponowane działania przyczynią się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści tak środowisku, jak i gospodarce. Realizacja tych planów pozwoli uzyskać maksymalną wartość i maksymalne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, a to będzie sprzyjać oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Propozycje te obejmują cały cykl życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Proces ten będzie wspierany finansowo z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z czego 5,5 mld euro zostanie przeznaczonych na inwestycje w gospodarkę odpadami. Ponadto zostanie udzielone wsparcie w wysokości 650 mln euro w ramach programu „Horyzont 2020” (programu finansowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji) oraz inwestycji w gospodarkę o obiegu zamkniętym podejmowanych na poziomie krajowym.

South Poland Cleantech Cluster (SPCleantech) skupiający 80+ podmiotów (firmy, uniwersytety, jednostki badawczo-naukowe, JST i NGO) stworzył ponad rok temu nową platformę współpracy „Bio-gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Poprzez uruchomienie platformy SPCleantech włączył się aktywnie w realizację polityki KE i przyczynia się do zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów. SPCleantech dzięki działaniom promującym i wspierającym przejście do gospodarki o bardziej cyrkulacyjnym charakterze przyczynia się do zmniejszenia presji na środowisko, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców, zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności i wzrostu oraz przyczynia się do tworzenia miejsc pracy.

Oferta, czyli cel prezentacji

W celu efektywnej integracji środowiska, promocji odpowiednich zachowań, działań i dobrych praktyk i przykładów, SPCleantech zainteresowany jest współpracą z osobami, firmami, organizacjami, instytucjami, gminami i miastami zainteresowanymi w realizacji wyznaczonych przez Komisję Europejską celów na najbliższe lata.

Zainteresowani partnerzy będą mogli uczestniczyć w wymianie doświadczeń, rozwiązaniu swoich problemów we współpracy z SPCleantech oraz jego członkami, uczestniczenia w grupach eksperckich, organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, misji zagranicznych.


O Prezentującym

SPCleantech jest globalnym klastrem w formie poczwórnej helisy (firmy, uniwersytety, JST, NGO) skupiającym 80+ członków. Zadaniem klastra jest przeciwdziałanie i ograniczanie globalnych zmian klimatycznych w skali lokalnej poprzez wykorzystanie najnowszych technologi cleantech i cyfrowych w procesie kreowania zrównoważonych, multidyscyplinarnych rozwiązań w ramach 9 platform współpracy.

Janusz Kahl

Janusz Kahl

Misją Klastra jest wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej poprawić sytuację społeczną mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie. SPCleantech stał się także mocnym motorem rozwoju gospodarczego i promotorem innowacji na terenie Polski południowej poprzez tworzenie aktywnego środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP we współpracy z instytucjami badawczymi, dostawcami, klientami i konkurentami działającymi w tym samym obszarze geograficznym.

Działalność klastra skupia się na 5 podstawowych filarach:

  • innowacje i przedsiębiorczość (m.in. poprzez zwiększenie komercjalizacji nowych produktów i technologii, wspieranie przedsiębiorczości i start-upów oraz stymulowanie dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie ich działalności),
  • kojarzenie i sieci b2b (łączy w procesie kojarzenia przedsiębiorstwa z uzupełniającymi się zasobami R&D, technologiami czy innymi mocnymi stronami, które mają zamiar odkrycia wzajemnych korzyści ze współpracy R&D czy partnerstwa biznesowego),
  • coaching i mentoring (współpracuje z szeroką grupą doświadczonych trenerów i mentorów polskich i skandynawskich, którzy są w stanie zaoferować swoją wiedzę w celu szybszej implementacji zrównoważonych rozwiązań),
  • testy i demonstracje (ułatwia dostęp do state-of-the-art instalacji testowych i demonstracyjnych w regionie. Start-upy i firmy innowacyjne mogą wykorzystać te miejsca na prowadzenie R&D, budowanie prototypów, czy testowanie istniejących produktów, które odpowiadają zapotrzebowaniom rynku)
  • międzynarodowy zasięg (działa aktywnie na rzecz współpracy z międzynarodowymi ośrodkami wiedzy i sieciami, np. Scion, Park Naukowo – Technologiczny w Kopenhadze).

Uczestnictwo w klastrze daje członkom wiele korzyści, w tym:

  • możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej, integracja procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych, zakupowych;
  • zapewnienie działań długoterminowych,
  • kształtowanie i wzmacnianie marki regionu jako centrum kompetencji w obszarze cleantech.

Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018