Środowisko

Strona główna Środowisko

Method of preparing nanometals using plant extracts and nanometals suspensions

Chemical structure of terephthalic acid, polyester (PET, polyethylene terephthalate) plastic building block

[dropcaps round=”no”][/dropcaps]The authors present a method of obtaining gold or silver nanoparticles based on a chemical reduction process using aqueous extracts from plant materials as a source of reducing and stabilizing agents. Wild rose fruits and white grapes were used in the study. They are the natural sources of ellagic acid, ascorbic acid and anthocyanins – donor antioxidant compounds which are able to reduce ions and carry them to the zero oxidation state (metallic form). The resulting extracts are also a source of other substances which may effectively stabilize nanometal suspensions, including mucous compounds, peptides and biopolymers. The adsorption of these compounds on the surface of nanoparticles prevents their aggregation. The use of the aqueous extracts of wild rose fruits and white grapes provides both reducing and stabilizing conditions. This development remains in accordance with the principles of “green chemistry”. An important advantage of the presented method is the use of environmentally friendly materials, ensuring the applicability of the final product in many demanding areas (e.g. dentistry, cosmetology, pharmacy, medical industry and others). Furthermore, the method does not adversely affect the environment.

The offering involves an innovative, environmentally friendly and cost-effective technology for preparation of silver and gold nanoparticles based on chemical reduction process using natural plant materials as well as nanosilver and nanogold suspensions. The product may be applied in the preparation of cosmetic oxides such as titanium, aluminum, zinc or iron oxide. This will result in semi-finished cosmetics, enriched with biocidal properties. It is assumed that this product will be purchased by small and medium-sized companies from the cosmetics industry sector. The offering is based on clean and environmentally friendly technologies which means that adopting it will be seen as a modern, R&D-driven operation. This strategy is essential in raising the level of innovation at small and medium businesses. The product may be subject to a license agreement (full, non-exclusive or open); alternatively, cooperation may proceed in the framework of a strategic alliance of companies operating within different markets. Finally, a joint venture or spin-off commercialization strategy is also possible.

 


 

Meet the presenter:
 Marcin Banach, Cracow University of Technology
Jolanta Pulit-Prociak, Cracow University of Technology

BIN-e, Inteligentny kosz na śmieci

BIN-e, Inteligentny kosz na śmieci

BIN-e, Inteligentny kosz na śmieci z Poznania zachwyca Start-Upowe sceny

Stworzyliśmy inteligentne urządzenie do automatycznej segregacji śmieci, które samo rozpoznaje obiekt, sortuje je do właściwej komory, kompresuje oraz komunikuje się z użytkownikami, służbami porządkowymi, itd. Naszym celem jest dostarczenie użytkownikom możliwości segregacji śmieci bez żadnego zaangażowania, firmom, najemcą biurowym – dostarczenie wymiernych oszczędności wynikających z zastosowania naszego rozwiązania, a firmom porządkowym – wymiernych oszczędności związanych z optymalizacja logistyki. Planujemy wprowadzenie pilotażowej sprzedaży na rynku polskim, a następnie dotarcie do kolejnych rynków – Niemiec, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej posiadamy prototyp w wersji demonstracyjnej, który bardzo chętnie zaprezentowalibyśmy podczas konferencji.

Poszukujemy partnerów w zakresie inwestycji kapitałowej oraz wszelkiej współpracy, która umożliwiłaby nam optymalne wprowadzenie produktu na rynek.


Poznaj prezentera:

Jakub Luboński

Jakość usług i produktów fundamentem Srebrnej Gospodarki

CO2Shoe – narzędzie do obliczania śladu węglowego obuwia

CO2Shoe - narzędzie do obliczania śladu węglowego obuwia

Głównym celem projektu CO2Shoe (2013-17) jest opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego w sektorze obuwniczym, które pozwoli na pomiar emisji gazów cieplarnianych (GHG) produkowanych przez każdą parę butów. Projekt obejmuje cztery państwa członkowskie UE: Hiszpanię, Włochy, Portugalię i Polskę i będzie następnie rozszerzony na resztę obszaru europejskiego. Końcowym celem projektu jest dostarczenie firmom obuwniczym narzędzia, które pozwoli im zidentyfikować najbardziej istotne aspekty produkcji, które mogą obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Prezentacja jest pomyślana jako promocja narzędzia do obliczania śladu węglowego zaprojektowanego specjalnie dla sektora obuwniczego na terenie Europy i jest adresowana do firm produkujących obuwie i elementy obuwia.
Narzędzie do obliczania śladu węglowego dla obuwia umożliwia producentom obuwia określenie ilości emisji GHG, wyrażonej w jednostkach równoważnych CO2.
Narzędzie pozwala na identyfikację rozwiązań służących zmniejszeniu emisji GHG, które mogą być zastosowane w przemyśle obuwniczym.
Projekt pomaga we wdrożeniu Eco-wzornictwa w produkcji jako metody poprawy produktu z punktu widzenia ekologii od pierwszego etapu produkcji.
Projekt przyczynia się do zwiększenie troski odnośnie wpływu na środowisko w zakresie udziału w procesie globalnego ocieplenia, pochodzącego z procesów produkcyjnych w firmach sektora obuwniczego.
Korzyścią ze stosowania kalkulatora śladu węglowego jest zmniejszenie emisji GHG uwalnianych do atmosfery (ślad węglowy) w firmach uczestniczących w projekcie i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego. Nie ma przeszkód, by inne firmy z obszaru UE korzystały z opracowanego narzędzia CO2.


Poznaj prezentera:

Piotr Olszewski

CO2Shoe - narzędzie do obliczania śladu węglowego obuwia

Możliwości renaturyzacji siedlisk cennych pod względem przyrodniczym

Działania renaturyzacyjne są znanym i powszechnie stosowanym zabiegiem ochrony czynnej polegającym na przywracaniu pierwotnych warunków siedliskowych. Dobór metod renaturyzacji jest ściśle związany z właściwościami i warunkami panującymi w danym siedlisku. Zakres działań realizowanych w ramach prowadzonych prac renaturyzacyjnych dobierany jest w taki sposób aby ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza i rokująca jak najlepsze efekty. Powszechnie tego typu działania postrzegane są jako trudne w realizacji i obarczone znacznymi kosztami, zaś ich udatność jest mała. Praktyka wskazuje jednak, że można podejmować działania renaturyzacyjne, których koszty są niskie a pozytywne efekty widoczne są w stosunkowo krótkim czasie.

Jako przykład może posłużyć renaturyzacja siedlisk hydrogenicznych – bagiennej olszyny górskiej w masywie Babiej Góry oraz zmienno-wilgotnych łąk na obszarze Natura 2000 Łąki Dąbrowskie. Działania renaturyzacyjne tam przeprowadzone wskazują, że przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne, z wykorzystaniem naturalnych materiałów pozyskanych na miejscu oraz wykorzystując ekstensywne formy użytkowania uzyskano pozytywny efekty, zgodne z założeniami początkowymi założeniami projektów.

Efekty takie można osiągnąć dzięki współpracy interdyscyplinarnych zespołów z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz funduszami celowymi.

Celem przedstawianej oferty jest nawiązanie współpracy z samorządami i przedsiębiorcami, w zakresie, szkoleń oraz pozyskiwania środków na realizacje działań związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska.


Poznaj prezentera:

Paweł Nicia

Paweł Nicia


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne w lecznicy weterynaryjnej i innych środowiskach pracy

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są jednym z podstawowych celów polityki socjalnej Państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizowanie tego celu jest formułowane w dyrektywie ramowej 89/391/WE w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, a państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania wymogów zawartych w dyrektywie 2000/54/WG w sprawie ochrony pracowników na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. W prawodawstwie polskim głównym aktem regulującym zagadnienia ochrony zdrowia pracowników jest Kodeks pracy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki określa m.in. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających pracowników na działanie tych czynników wraz ze sposobem prowadzenia rejestru prac oraz szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne.

Według szacunków firm produkujących paszę dla zwierząt, w polskich domach żyje 8 mln psów i ponad 6 mln kotów. To potencjalni „klienci” lecznic weterynaryjnych, których w Polsce jest kilka tysięcy. Spośród 1415 czynników chorobotwórczych dla człowieka, aż 61,6% jest przenoszone ze zwierząt. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem są szkodliwe czynniki mikrobiologiczne. Wg definicji do czynników biologicznych należą drobnoustroje (w tym zmodyfikowane genetycznie), hodowle komórkowe, w tym prowadzone w warunkach laboratoryjnych hodowle komórek pochodzących z organizmów wielokomórkowych, wewnętrzne pasożyty ludzkie, zdolne do wywołania zakażenia, alergii lub reakcji toksycznej bezpośrednio lub poprzez wytwarzane przez nie struktury i substancje, a także komórkowe i bezkomórkowe organizmy zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. Źródłem ich emisji do powietrza mogą być zwierzęta dzikie, gospodarskie i domowe, a przyczyną zachorowania może być kontakt ze zwierzęciem chorym lub będącym nosicielem drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych, a także kontakt z jego wydalinami i wydzielinami.

Przeprowadzane w lecznicach weterynaryjnych i innych środowiskach pracy badania w tym zakresie mają na celu przede wszystkim dokonanie oceny szeroko rozumianego bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Cel:

Głównym celem projektu będzie dokonanie oceny narażenia na czynniki pochodzenia mikrobiologicznego dla pracowników zatrudnionych w różnych zakładach oraz opracowanie zaleceń do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, powodowanego przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w różnych środowiskach pracy.

Dla kogo:

Dla zakładów, w których odbywają się prace narażające pracowników na działanie czynników mikrobiologicznych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (praca w zakładach produkujących żywność, praca w rolnictwie, praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, praca w jednostkach ochrony zdrowia, praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, praca w zakładach gospodarki odpadami, praca przy oczyszczaniu ścieków, praca w innych okolicznościach niż ww., podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Czego oczekujemy:

Jesteśmy zainteresowani współpracą z zakładami/ przedsiębiorstwami w zakresie oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Korzyści dla uczestników:

Określenie źródeł emisji drobnoustrojów oraz dróg ich rozprzestrzeniania się w badanym zakładzie pracy; opracowanie zaleceń do oceny ryzyka zawodowego powodowanego przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w badanych zakładach; wskazanie na potrzebę wdrożenia szkoleń dla pracowników; upowszechnienie wyników projektu na konferencjach oraz w formie przygotowywanych publikacji.


Poznaj prezentera:

Karol Bulski

Karol Bulski

Karol Bulski ukończył w 2014 roku studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności monitoring ekologiczny środowiska. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na swej macierzystej uczelni w Katedrze Mikrobiologii. Obszarem jego zainteresowań w działalności naukowo-badawczej jest mikrobiologia powietrza. Dorobek naukowy to 7 publikacji w charakterze oryginalnych prac twórczych, w recenzowanych czasopismach, wymienionych w wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Karol jest też głównym autorem oraz współautorem dwóch rozdziałów w monografiach naukowych. O znaczeniu podejmowanej problematyki naukowo-badawczej świadczą dwa projekty badawcze, w których uczestniczył jako kierownik.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Współpraca z LSOS

Szukasz partnerów do rozwoju projektu? Przedstaw OFERTĘ WSPÓŁPRACY

Pomożemy dotrzeć z Twoją ofertą do właściwych osób Na stronach serwisu, w sekcji WSPÓŁPRACA, prezentujemy innowacyjne technologie, idee, projekty i inne przedsięwzięcia, dla których autorzy...