koszty uzyskania przychodu

Ustalenie, że pracownicy są autorami w rozumieniu prawa autorskiego, tj. tworzą utwory w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, otwiera drogę do zastosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Warunków, które muszą spełnić pracodawcy i pracownicy, jest jednak więcej. Wdrożenie rozliczania 50% kosztów wymaga więc przemyślanego podejścia, uwzględniającego także najnowsze zmiany legislacyjne.

Korzyści z zastosowania 50% kosztów

Jeśli pracownik tworzy utwory w rozumieniu prawa autorskiego i korzysta z przysługujących mu praw autorskich, tj. udziela pracodawcy licencji bądź przenosi te prawa na pracodawcę, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może rozliczać wyższe koszty uzyskania przychodu, niż jedynie ryczałtowe koszty dojazdu pracownika do miejsca pracy (ustanowione jako 111,25 zł miesięcznie bądź 139,06 zł miesięcznie jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy). W wypadku pracownika – twórcy, po spełnieniu innych przesłanek, koszty uzyskania przychodu wyniosą aż 50% przychodu uzyskanego za udzielenie licencji bądź przeniesienie praw autorskich na pracodawcę.

W praktyce więc, wyższe koszty uzyskania przychodu pomniejszają wysokość zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych w imieniu pracownika przez pracodawcę, co spowoduje że pensja netto pracownika będzie wyższa.

Zmiany w rozliczaniu 50% kosztów

Do początku 2018 r., ustalone od wielu lat wymogi wobec rozliczania 50% kosztów nie ulegały zmianom. Podstawowymi wymogami wskazywanymi przez organy skarbowe warunkującymi rozliczanie 50 % kosztów był obowiązek wyróżnienia części wynagrodzenia należnej za przeniesienie autorskich praw majątkowych przez pracownika na pracodawcę, a także na konieczność prowadzenia ewidencji utworów.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie nowy dodatkowy, warunek rozliczania podwyższonych kosztów. Począwszy od tego dnia, podwyższone koszty uzyskania przychodu można stosować tylko dla tych pracowników, którzy tworzą utwory w ramach ściśle określonych rodzajów działalności. Ich katalog obejmuje m.in. działalność badawczo-rozwojową, naukowo-dydaktyczną, działalność twórczą w zakresie programów lub gier komputerowych, muzyki, fotografiki czy twórczości audiowizualnej.

Nowe zasady rozliczania 50% kosztów wywołały w praktyce dużo wątpliwości po stronie płatników, gdyż ustawodawca nie zdefiniował wskazanych wyżej rodzajów działalności. Wskazówek interpretacyjnych w tym zakresie dostarczają jednak podatkowe interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ich analiza może prowadzić do wniosku, że 50% koszty mogą być stosowane dla szerszej grupy pracowników, niż pierwotnie przyjmowano.


W przypadku chęci poznania szczegółów dotyczących zasad rozliczania 50% kosztów dla pracowników, zaprezentowanych w artykule – zapraszamy do kontaktu!

Agnieszka Wachowska, radca prawny, szef praktyki IT-Telco oraz partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (agnieszka.wachowska@traple.pl), oraz Joanna Jastrząb, radca prawny w zespole IT-Telco w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (joanna.jastrzab@traple.pl). Autorki na co dzień doradzają klientom w zakresie przygotowania do rozliczania 50% kosztów i prawidłowego wdrożenia systemu ich stosowania.

PODZIEL SIĘ