Biogospodarka

Strona główna Biogospodarka

Selektywny rozdział biogazu

Selektywny rozdział biogazu

Celem przedsięwzięcia jest zbadanie a następnie wprowadzenie na rynek krajowy i europejski technologii selektywnego rozdziału biogazu. Wobec rosnącego zapotrzebowania rynku na technologie przetwórcze biogazu nie skupiające się jedynie na instalacjach odsiarczania podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowie badawczej instalacji pilotażowej. Instalacja ta o wydajności 1 kg/h ma za zadanie usunąć selektywnie siarkowodór wobec ditlenku węgla i metanu. Usuwanie siarkowodoru będzie realizowane metodami absorpcji chemicznej aktywowanymi roztworami amin. Po usunięciu z biogazu siarkowodoru na drodze kolejnej adsorbcji zostanie rozdzielony metan od ditlenku węgla. Produktem finalnym instalacji będzie biometan o wysokiej czystości oraz strumień ditlenku węgla.

Technologia ta jest przeznaczona dla produkcji wielkotonażowych i stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych układów CHP tak szeroko rozpowszechnionych na rynku europejskim. Zaletami tej technologii są możliwość dowolnego zagospodarowania metanu (np. do syntez) oraz pozwala odzyskać strumień CO2 który z powodzeniem może być wykorzystany w gospodarstwach rolniczych jako nawóz gazowy lub tradycyjnie sprężany i konfekcjonowany do butli.

Na chwilę obecną opracowano dokumentację wykonawczą instalacji pilotażowej składającej się z wytwornicy biogazu o zadanym składzie, kolumn absorpcyjnej i regeneratora, węzła separacji, układu utylizacji termicznej gazowych produktów ubocznych oraz węzła sit molekularnych. Wykonano także reaktor syntezy siarkowodoru oraz skompletowano niektóre układy regulacyjne i pomiarowe. Do połowy przyszłego roku planujemy zakończyć budowę instalacji pilotażowej a w 3 kwartale 2017 rozpocząć testy. Projekt finansujemy ze środków własnych.

Cel oferty:
 • wprowadzenie na rynek europejski technologii selektywnego rozdziału składników biogazu;
 • poszukujemy instytucji, firm lub organizacji zainteresowanych współpracą w zakresie badań, wykonawstwa budowlanego;
 • oferujemy wielkotonażową technologię alternatywnego wykorzystania produktów biogazowni.

Poznaj prezentera:

Radosław Kmieć

Selektywny rozdział biogazu

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, inżynier procesu, projektant, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji przemysłowych w zakresie zagadnień procesowych i montażowych, doświadczenie w realizacji inwestycji oraz w utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, właściciel biura inżynierskiego zajmującego się projektowaniem aparatury chemicznej i rafineryjnej w zakresie transportu mediów, wymiany ciepła i wymiany masy.

Biosurowce dla przemysłu chemicznego

Biosurowce dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe takie jak kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na te kwasy, przede wszystkim, przez przemysł spożywczy. Celem naszych działań jest rozwój nowych technologii wykorzystania biomasy (w tym kontekście bioproduktów), które dadzą możliwość produkowania materiałów i chemikaliów o dużej wartości dodanej (większej niż produkty spożywcze). Przedstawione zostaną nowe możliwości zastosowania tych bioproduktów w technologii chemicznej, m.in. w roli monomerów do otrzymywania polimerów oraz do syntezy związków fluorescencyjnych. Związki te mogą znaleźć zastosowanie w rolnictwie, chemii budowlanej, jak również w medycynie.

Cel / charakter oferty

Poszukujemy partnerów biznesowych zainteresowanych wynikami naszych badań, chcącymi współfinansować naszą działalność naukową, skierowaną zarówno na dostarczanie innowacyjnych technologii, jak również zdobywanie nowej wiedzy.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie naukowe poparte licznymi publikacjami w uznanych czasopismach o światowym zasięgu.


Poznaj prezentera:

Szczepan Bednarz

Szczepan Bednarz

Z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu chemik. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej obejmujące zagadnienia z chemii organicznej, chemii polimerów i chemii żywności. Biegły w stosowaniu różnych technik analitycznych i metod oczyszczania. Bez stresu poruszający się w podstawowych zagadnieniach modelowania i symulacji komputerowej procesów chemicznych. Specjalizuje się w badaniach polimeryzacji monomerów otrzymywanych ze źródeł odnawialnych. Aktywnie współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi, jak również z otoczeniem biznesowym, głownie z branży agrochemikaliów.
Obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

W latach 2010-2015 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach realizowany był projekt badawczo- wdrożeniowy z zakresu magazynowania w akumulatorach energii nadwyżki ciepła z wnętrza tuneli foliowych.
Jako akumulatory energii zastosowano: akumulator kamienny, cieczowy oraz wypełniony materiałem podlegającym przemianie fazowej. Idea pracy akumulatorów polega na przedmuchiwaniu przez nie w okresie temperatury przekraczającej wymagania roślin, ciepłego (okres ładowania) oraz w okresie zapotrzebowania na ciepło, zimnego powietrza (proces rozładowania).
W wyniku zastosowania tego rozwiązania oraz utrzymując rekomendowane parametry procesu przedmuchu powietrza (czas cykli, strumień przetłaczanego powietrza), okres zwrotu poniesionych nakładów na budowę i eksploatację systemu wynosi ok. 8 lat.

Akumulacja nadwyżek ciepła w obiektach szklarniowych i wykorzystanie zgromadzonej energii w uprawach pod osłonami. Oferta skierowana jest do właścicieli upraw pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe) oraz upraw szkółkarskich Najważniejsze obszary współpracy dotyczą:

 • dostosowaniem konstrukcji systemu magazynowania ciepła,
 • rekomendacji rodzaju podłoża dla uprawianych roślin,
 • określenia parametrów związanych z: czasem procesu ładowania akumulatora oraz optymalnych warunkach przy jego rozładowaniu,
 • doboru parametrów wentylatora (nadciśnienie dynamiczne, strumień przetłaczanego powietrza),
 • sterowania procesem schładzania powietrza wewnątrz obiektu,
 • nadzoru merytorycznego nad budową akumulatorów ciepła,
 • dostosowania rodzaju i konstrukcji do indywidualnych potrzeb rolników i ogrodników,
 • opieki merytorycznej w pierwszym okresie użytkowania systemów akumulacji ciepła.

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego systemu można uzyskać wcześniejszy i wyższy plon uprawianych roślin, ograniczenie zużycia środków ochrony roślin oraz zmniejszenie zużycia paliwa kopalnego do utrzymania rekomendowanych parametrów mikroklimatu.


Poznaj prezentera:

Sławomir Kurpaska

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska, pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła) oraz urządzeń minimalizujących zużycie energii w obiektach pod osłonami. Był kierownikiem kilku projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW. Autor lub współautor ponad stu recenzowanych prac naukowych oraz kilku monografii.

RUBIGAS – Biogaz jako alternatywne źródło energii na obszarach wiejskich

Projekt RUBIGAS – odnawialne źródła energii (OZE): energia wiatrowa, energia geotermalna, energia ze źródeł fotowoltaicznych, energia z biomasy.

Szczególny nacisk w projekcie położony był na biogazownie jako źródło energii cieplnej i elektrycznej oraz metodę zarządzania odpadami na obszarach wiejskich. Zadaniem projektu jest także ukazanie odnawialnych źródeł energii jako generujących możliwości przekształcenia profilu gospodarstw wiejskich oraz poszerzenia umiejętności zawodowych osób zamieszkujących na obszarach wiejskich. Kraje Europy zachodniej wykazują wysoki stopień zaawansowania i rozwoju w zakresie wykorzystania OZE. W krajach Europy środkowo-wschodniej – w tym w Polsce – tematykę tę należy popularyzować i upowszechniać. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakłada powstanie biogazowni na poziomie każdej gminy. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań na początkowym etapie budowy infrastruktury biogazowej jest propagowanie wiedzy na ten temat wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Z podobną do polskiej sytuacją spotykamy się w innych krajach: Słowacji, Rumunii, Bułgarii. Potrzeba edukacji na temat biogazowni odwołuje się do Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, oraz Dyrektywy 2009/28/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Głównym celem projektu RUBIGAS było wsparcie transferu innowacji i know-how pomiędzy krajami partnerskimi w celu wsparcia rozwoju umiejętności i kompetencji rolników i osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa. Wszelka działalność rolnicza, w tym produkcja żywności są uzależnione od energii elektrycznej praktycznie na wszystkich etapach. Zapotrzebowanie na prąd jest tym większe, im bardziej nowoczesne i zaawansowane technicznie są stosowane technologie produkcji. Wzrasta ono również wraz z rozwojem gospodarstw i nowymi inwestycjami.

Energia z BiogazuW wielu regionach rolniczych, starzejąca się infrastruktura układów energetycznych oraz chroniczny brak funduszy na nowe inwestycje powodują ekonomiczną i cywilizacyjną zapaść. Prowadzi to do ubożenia mieszkańców, powiększania bezrobocia, a nawet emigracji. Zapewnienie dostaw energii z instalacji agroenergetycznych i utylizacyjnych pozwoliłoby odwrócić te negatywne procesy, zredukowałoby negatywne zjawiska społeczne oraz umożliwiło zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości, opartej na miejscowych zasobach przyrodniczych i miejscowych odnawialnych źródłach energii (OZE). Zdecydowane i skuteczne wsparcie rozwoju OZE może więc być sposobem na poprawę budżetów gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorców zaangażowanych w produkcję energii oraz budowę i eksploatację systemów bio-agro-energetycznych.
W Europie istnieje wiele rodzajów biogazowni na obszarach wiejskich. Kraje Europy Zachodniej w tym zakresie są znacznie lepiej rozwinięte niż kraje Europy Wschodniej. Istnieje zatem konieczność wspierania wysiłków edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej biogazowni rolniczych i odnawialnych źródeł energii.

W Europie istnieje wiele rodzajów biogazowni na obszarach wiejskich.
W Europie istnieje wiele rodzajów biogazowni na obszarach wiejskich.

Projekt skupi się na rozwoju umiejętności zawodowych, które pomogą zmniejszyć skutki bezrobocia i migracji na obszarach wiejskich. W porównaniu do projektu bazowego (projekt RESNET) projekt RUBIGAS zostanie znacznie rozbudowany i zmodernizowany przez dodanie modułu na biogazowni rolniczych. Projekt adresowany był do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele Projektu RUBIGAS:
– Wspieranie wiedzy o OZE
– Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
– Zwiększenie zysków w gospodarstwach
– Promowanie przepisów UE dotyczących OZE
– Promocja know- how w zakresie OZE
– Wspieranie poprawy efektywności gospodarstw
– Wspieranie transferu innowacji do gospodarstw
– Wspieranie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich
– Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich
– Rozwój nowych zawodów
– Przeciwdziałanie migracji z obszarów wiejskich
– Wspieranie innowacji w obszarach wiejskich
– Wspieranie świadomości w zakresie ochrony środowiska.

Cele Projektu osiągnięto m.in. dzięki innowacyjnym materiałom szkoleniowym, wspierającym transfer know- how i innowacji poprzez nabycie nowych umiejętności i kompetencji pracowników gospodarstw, rolników i pracowników sektora związanego z rolnictwem .
Ostatecznym celem jest poprawa efektywności, konkurencyjności i zatrudnienia w sektorze docelowym a więc na obszarach wiejskich poprzez szkolenia i nabywanie nowych umiejętności i kompetencji.
Projekt będzie wspierać wykorzystania roślin energetycznych i odpadów, produktów zwierzęcych, jak również wyniki nowych badań stosowanych do osiągnięcia powyższych celów.

O Projekcie: 
 • Czas trwania: 1 grudnia 2013 r. – 30 listopada 2015 r.
 • Kraje partnerskie: Polska – Lider IZ PIB, Rumunia – CPIP z Timisoary, Bułgaria – Instytut Rolnictwa Stara Zagora, Słowacja – Uniwersytet Nitra, Cypr – Eurosuccess
 • Maksymalna kwota projektu dopuszczalna przez Program Leonardo da Vinci wynosi 400 tys. EURO.
  Rozkład kosztów zgodnie z zasadami Programu : 75 % dofinansowanie UE, 25% wkład własny konsorcjum.
 • Link do strony WWW projektu: http://www.rubigas.eu/

Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii – niezależna organizacja powołana przez przedsiębiorców, oferuje pomoc i współpracę w zakresie transferu technologii i komercjalizacji, w tym:

 • zaplanowanie projektu B+R i jego założeń,
 • znalezienie partnera naukowego,
 • znalezienie partnera biznesowego,
 • wypracowanie modelu komercjalizacji,
 • pozyskanie dofinansowania na fazę B+R,
 • pozyskanie finansowanie na fazę wdrożeniową,
 • zarządzanie projektami B+R i wdrożeniowymi,
 • kojarzenie innowacyjnych pomysłodawców z inwestorami.

Współpracujemy zarówno z biznesem (bez ograniczeń branżowych), z jednostkami naukowymi, jak i indywidualnymi osobami.

Oferujemy warsztaty mające na celu przedstawienie najważniejszych czynników sukcesu projektów B+R, chcemy przedstawić metodykę samooceny projektu pod kątem jego gotowości do aplikowania, szans na uzyskanie dofinansowania i szans na komercjalizację zakończoną sukcesem.

Dla wszystkich uczestników warsztatów proponujemy indywidualne konsultacje i doradztwo również po wydarzeniu.

Warsztaty poprowadzi osoba z prawie 20 letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków UE i ponad 10 letnim doświadczeniem eksperckim w zakresie oceny projektów, w tym B+R.


Poznaj prezentera:

Dorota Hubka-Wójcik

Dorota Hubka-Wójcik


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe m.in. kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Proces polega na tzw. fermentacji cytrynowej lub itakonowej na pożywkach zawierających cukry przy zastosowaniu odpowiednich pleśni. Na kwasy te istnieje duże zapotrzebowanie przede wszystkim przez przemysł spożywczy, a w przypadku kwasu itakonowego, również przez przemysł tworzyw sztucznych. Przedstawione zostaną nowe możliwości zastosowania tych bioproduktów, m.in. w roli interesujących monomerów do otrzymywania materiałów polimerowych; półproduktów do syntezy związków fluorescencyjnych; czy też substancji pomocniczych przy waloryzacji biomasy ligninocelulozowej.

Od kilku lat prowadzimy badania podstawowe dotyczące nowych zastosowań bioproduktów z grupy naturalnych kwasów karboksylowych (cytrynowego i itakonowego) w szeroko rozumianej technologii chemicznej. Badania obejmują: syntezę nowych związków fluorescencyjnych, otrzymywanie biodegradowalnych, termoutwardzalnych i elastycznych poliestrów, wytwarzanie polielektrolitów i hydrożeli.
Poszukujemy środków na prowadzenia dalszych badań. Chcielibyśmy zainteresować wynikami swoich badań producentów kwasów karboksylowych oraz firmy zajmujące się wytwarzaniem materiałów polimerowych i fine-chemicals.


Poznaj prezentera:

Szczepan Bednarz

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Branża biotechnologiczna i jej utrudniony dostęp do kapitału

Z badania „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia.” wynika, że prawie 29 proc. przedstawicieli spółek uznaje warunki gospodarcze dla funkcjonowania firm biotechnologicznych w naszym kraju za „dobre” albo „bardzo dobre”. Tyle samo respondentów uważa, że są one słabe. Z kolei 38,1 proc. ankietowanych spodziewa się poprawy warunków w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Problem dostępu do środków pieniężnych jest największą barierą w rozwoju branży biotechnologicznej.

„Dostęp do kapitału był najczęściej wymienianym czynnikiem ryzyka rynkowego. Wskazało na niego 57,1 proc. przedstawicieli spółek biotechnologicznych. Na drugim miejscu w tym kontekście wymieniano regulacje prawne, w tym te dotyczące przepisów podatkowych. O tym problemie wspomniało 14,6 proc. respondentów”wyjaśnia Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte.

W ocenie 66,7 proc. ankietowanych proces pozyskiwania finansowania w sektorze biotechnologii można ocenić jako skomplikowany. Oczekiwania ankietowanych dotyczące finansowania kapitałowego koncentrują się na polskich i zagranicznych funduszach private equity i venture capital, które wskazuje w sumie71,4 proc. respondentów. Według 40 proc. ankietowanych dostęp do finansowania publicznego, w tym pochodzącego ze środków unijnych, w sektorze biotechnologii jest umiarkowany. Jedynie 5 proc. z nich ocenia dostęp jako łatwy.

Według 71,4 procent ankietowanych obowiązujące w Polsce przepisy prawa są obecnie umiarkowanie korzystne dla firm z branży biotechnologicznej. Większość ankietowanych (61,9 proc.) nie spodziewa się też zmian prawnych w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. Jedynie 28,6 proc. badanych oczekuje zmian na lepsze.

Ponad połowa badanych (52,4 proc.) uważa, ze obowiązujące przepisy podatkowe są umiarkowanie korzystne dla firm z branży biotechnologicznej. Nieco więcej osób (57,9 proc.) jest zdania, że system mieszany, łączący dotacje na badania i rozwój oraz ulgi podatkowe miałyby największy wpływ na zwiększenie budżetu na działalność naukowo-badawczą w ich firmach. Wyniki te zbieżne są konkluzjami środkowoeuropejskiego badania „Corporate R&D Report 2015” przeprowadzonego przez Deloitte.

Z raportu wynika, że prawie jedna trzecia przedsiębiorców reprezentujących różne branże jest niezadowolonych z zachęt na B+R w Polsce, a 59 proc. respondentów uważa, że nowa ulga podatkowa (oferująca dodatkową premię za prowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez obniżenie kwoty należnego podatku dochodowego) spowodowałoby wzrost wydatków na działalność B+R w następnych 3-5 latach. Według 29 proc. badanych (raport „Corporate R&D Report 2015”) największym problemem obecnego systemu wsparcia B+R jest brak pewności w zakresie oceny kwalifikowalności działań przez instytucje dystrybuujące środki, a 45 proc. przedsiębiorstw uważa, że proces uzyskania i korzystania z dotacji w Polsce jest zbyt sformalizowany i skomplikowany.

Badanie Deloitte obejmowało również pytanie o sposoby komercjalizacji technologii, nad którymi pracują firmy z sektora biotechnologicznego. Zdaniem 38,1 proc. z nich najprostszym jest umowa licencyjna z dużą firmą, a 33,3 proc. respondentów wybrało sprzedaż technologii lub produktu. Działające w Polsce firmy biotechnologiczne współpracują z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, ale aż 63,2 proc. z nich uznaje te kontakty za umiarkowanie satysfakcjonujące, a 31,6 proc. ocenia je negatywnie.

Czy firmy biotechnologiczne mają problem z wykwalifikowanymi kadrami? Niemal połowa ankietowanych (47,6 proc.) umiarkowanie dobrze ocenia dostęp do zasobów ludzkich. Jednocześnie zdaniem większości respondentów problemem nie jest brak umiejętności menedżerów – aż 84,2 proc. z nich jest zdania, że firmy zatrudniają kadrę zarządzającą, która jest w stanie zapewnić spółce sukces komercyjny.

Biological material in a petri dish on a light background closeup


Do badania, które zostało przeprowadzone pomiędzy sierpniem a październikiem 2015 roku, zostało zaproszonych 86 działających na polskim rynku firm związanych z branżą biotechnologiczną. Prawie połowa z nich zatrudnia do 30 osób, a po 26,3 proc. odpowiednio od 31 do 100 i powyżej 100 pracowników. Partnerami badania są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) współpracujące z Life Science Biznes Consulting (LSBC) w ramach programu Bridge Mentor.

Informacje zawarte w artykule pochodzą z oficjalnej strony Deloitte 
http://www2.deloitte.com/pl/pl.html

Deloitte-logo

TraceMix – unikalne rozwiązania dla rosnącego zapotrzebowania na mikroelementy w rolnictwie

Tracemix

Rec Alkaline Oy, fińska spółka innowacyjna opracowała skuteczną metodę produkcji złożonych nawozów mineralnych poprzez recykling baterii alkalicznych. Opatentowana technologia przenosi proces recyklingu na nowy poziom i ma wiele zalet:

 • Chemiczna obróbka w temperaturze pokojowej
 • Mniejsze zużycie energii
 • Wysoka wydajność przetwarzania
 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Bezpieczny dla środowiska
 • Końcowy produkt – wysoka wydajność nawozu

Sukces firmy Rec Alkaline jest zapewniony dzięki unikalnemu procesowi recyklingu baterii i odzyskiwanie składników jak cynk, magnez, siarka czy potas do wyrobu nawozu mineralnego TraceMix.

Globalne zapotrzebowanie na efektywną metodę recyklingu baterii alkalicznych i produkcji nawozów różnego przeznaczenia będzie w przyszłości tylko rosnąć.
Technologia Rec Alkaline zużywa 9 razy mniej energii niż konwencjonalne metody wytapiania i nie powoduje szkodliwych emisji. Sprawność przetwarzania osiąga 90%, przy czym tradycyjny sposób wytapiania jest ograniczony do 50% i nie odpowiada wymaganiom Unii Europejskiej. Ekstrakcja manganu z baterii jest znacznie bardziej wydajna, szybsza i tańsza niż metoda górnicza używana przez głównych konkurentów.

Fińska firma Rec Alkaline Oy jest zainteresowana znalezieniem partnera w Polsce do produkcji mineralnych nawozów w oparciu o innowacyjną technologię odzyskiwania mikroelementów z zużytych baterii alkalicznych w procesie recyklingu. Fabryka do produkcji nawozów jest w tej chwili budowana ze wsparciem funduszy europejskich w Finlandii. Projekt będzie gotowy w połowie 2017 roku. Firma szuka partnera albo do zainwestowania w fabrykę w Polsce lub współpracę w oparciu o licencję lub udostępniony patent.


Poznaj prezentera:

Janusz Kahl

Jakość

17 Europejski Kongres Biotechnologii Kraków 3-6 lipca 2016 – ecb2016

ecb2016

Europejski Kongres Biotechnologii to najważniejsza impreza sektora biotechnologii w Europie

Kongres odbywa się w cyklu 2-letnim w Europie – ostatnie dwie edycje kongresu miały miejsce w Stanbule (2012) i w Edynburgu (2014). Po raz pierwszy kongres odbędzie się w tym roku w Polsce, w Krakowie. Przewiduje się, że w 17 edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników, w tym przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz farmaceutycznych,
reprezentanci instytucji rządowych i regulacyjnych, dostawcy sprzętu laboratoryjnego i medycznego, specjaliści w dziedzinie oprogramowania, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, doradcy inwestycyjni, prasa branżowa i inni.
Program Kongresu będzie obejmował 25 sympozjów, 200 mniejszych paneli. Zostaną w nim ujęte wszystkie dziedziny biotechnologii, w tym: biotechnologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biofarmacja, bio-processing, bioinżynieria, komórki macierzyste, genomika, fizjologia drobnoustrojów, produkcja białek rekombinacyjnych, syntetyczna biologia, biokataliza, inżynieria biochemiczna, biodegradacja, biotechnologia roślin, ochrona środowiska, zielona biotechnologia, technologia żywności, biopaliwa, a także kwestie związane z prawami własności intelektualnej oraz aspektami prawnymi w biotechnologii. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa oraz sesje posterowe.

Oferta specjalna dla uczestników z Polski.

Miło nam poinformować, że polscy uczestnicy oraz polskie firmy z branży life science otrzymają prawo do specjalnej zniżki na udział w kongresie i jego wystawie towarzyszącej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy w celu uzyskania specjalnego linku rejestracyjnego: ecb2016@targi.krakow.pl

Informacje i rejestracja:Register

Do 29 lutego 2016 można przesyłać abstrakty prezentacji ustnych. Lista tematów prezentacji obejmuje następujące pozycje:

 • Antimicrobials
 • Biocatalysis and enzyme engineering
 • Bioeconomy and public perception
 • Biofuels, biochemicals and bioenergy
 • Bioprocessing and engineering
 • Bioremediation and biodegradation
 • Bioseparations
 • Biotherapeutics and vaccines
 • Diagnostic tools and biomarkers
 • Downstream processing
 • EFB-AFOB joint event
 • Environmental biotechnology
 • General biotechnology
 • Genome editing
 • Genomics
 • Genomics of cereal crops
 • Glycobiotechnology
 • Highlight event – Bioeconomy and biobusiness
 • Highlight event – Cellulosome and beyond
 • Highlight event – Patenting in biotechnology
 • Industrial biotechnology
 • Mammalian cell factories
 • Mass spectrometry in biotechnology
 • Metabolic modelling and engineering
 • Metagenomic applications
 • Microbial cell factories
 • Microbial response to stress
 • Molecular tools and bioinformatics
 • Nanobiotechnology
 • Nucleic acid technologies
 • Plant biotechnology
 • Polymer biotechnology
 • Protein and antibody engineering
 • Proteomics
 • Recombinant protein production and purification
 • Stem cells and gene therapy
 • Synthetic biology
 • Systems biology
 • Tissue engineering
 • Wastewater treatment
 • Yeast and filamentous fungi

Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków, ulilca Galicyjska 9, 31-586 Kraków. Wszelkich informacji udziela Biuro Kongresu  tel.12.644.59.32; 12.644.12.70.

 

Instytut Zootechniki – podsumowanie projektu IMPROFARM

PROJEKT IMPROFARM

Improvement of Production and Management in Agriculture Through Transfer of Innovations 

                             W grudniu 2011 r. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu IMPROFARM w ramach europejskiego programu kształcenia ustawicznego Leonardo da Vinci – Transferu Innowacji. Miał on na celu promowanie progresyjnych sposobów podejścia do edukacji szkolenia zawodowego. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia były realizowane w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywało się w ramach projektów wymian i staży.

Program stanowił ponadto część innego projektu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (obecnie zastąpiony programem „Erasmus+”), czyli strategii wspólnotowej, mającej na celu przyczynienie się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, z większą spójnością społeczną oraz charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym. Propaguje on działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Głównym liderem przedsięwzięcia IMPROFARM był wspomniany wyżej Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, będący jedną z największych jednostek naukowobadawczych w Polsce.

IZ_3-825x350

Projekt został podzielony na 7 głównych pakietów pracy, za które odpowiedzialni byli poszczególni partnerzy:

 • „Zarządzanie projektem i koordynacja wszystkich działań” – Instytut Zootechniki PIB (Polska),
 • „Analiza potrzeb” – CIA Umbria (Włochy),
 • „Uaktualnienie i rozwój treści szkoleniowych” – PRO-Orava (Słowacja), Ruse University (Bułgaria), CIA Umbria (Włochy),
 • „Rozwój i administracja narzędzi elektronicznych”–PRO-Orava (Słowacja),
 • „Szkolenie pilotażowe” – Eurosuccess (Cypr),
 • „Plan kontroli jakości” – Instytut ZootechnikiPIB (Polska), PRO-Orava (Słowacja), Ruse University (Bułgaria),
 • „Upowszechnianie i waloryzacja” – Instytut Zootechniki

IMPROFARMLOG

Ważnym elementem przedsięwzięcia IMPROFARM było również realne wsparcie transferu innowacji i know-how pomiędzy krajami partnerskimi w celu wzmocnienia rozwoju umiejętności i kompetencji rolników, osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, a także związanych z usługami na rzecz rolnictwa. Celem pozostawało wspieranie efektywności usług i produkcji związanej z rolnictwem dla poprawy rozwoju obszarów wiejskich i zatrudnienia na obszarach wiejskich w krajach partnerskich. W praktycznym wymiarze oznaczało to stworzenie nowoczesnej, internetowej platformy szkoleniowej dającej możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności w wielu obszarach. Opracowano i przetłumaczone na wszystkie języki partnerów projektu 5 modułów szkoleniowych dotyczących produkcji ekologicznej, agroturystyki, szkółkarstwa, zarządzania gospodarstwem oraz alternatywnej produkcji zwierzęcej. Jako wartość dodana moduł dotyczący alternatywnej produkcji zwierzęcej składający się z 4 części – pszczelarstwo, hodowla drobiu, hodowla kóz i owiec oraz hodowla królików.

Osiągnięciem projektu IMROFARM było stworzenie ogólnodostępnej platformy elektronicznej opartej na systemie Moodle – elarning. Platforma została zaprojektowana i wdrożona we wszystkich językach projektowych tzn. angielskim, polskim, bułgarskim, włoskim oraz greckim. Dzięki efektywności działań sukcesem wydano też w formie drukowanej  podręcznik dotyczący hodowli pszczół.

EAXLKG6e

Zwieńczeniem działań upowszechnieniowych były konferencje, zorganizowane przez każdego z partnerów we własnym kraju oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Eksploatacja rezultatów już od momentu szkolenia pilotażowego nabrała bardzo dynamicznego charakteru. Ilość chętnych pozwoliła na osiągnięcie założonych wskaźników. W styczniu 2012 r. w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące prace nad projektem. Wzięli w nim udział przedstawiciele Instytutu Zootechniki PIB oraz partnerzy: firmy i instytucje z Włoch, Cypru, Słowacji i Bułgarii.  M.in. Massimo Canalicchio i Leonardo Fontanella – CIA Umbria, prof. Nikolay Naydenov i prof. Boris Borisov – Ruse University, George Giorgakis – Eurosuccess, Pavol Jackulik – Pro Orava. Oficjalnie program zakończono 30.11. 2013.

oficjalna strona Instytutu Zootechniki http://www.izoo.krakow.pl/

Progam „Uczenie się przez całe życie” http://www.llp.org.pl/

Współpraca z LSOS

Szukasz partnerów do rozwoju projektu? Przedstaw OFERTĘ WSPÓŁPRACY

Pomożemy dotrzeć z Twoją ofertą do właściwych osób Na stronach serwisu, w sekcji WSPÓŁPRACA, prezentujemy innowacyjne technologie, idee, projekty i inne przedsięwzięcia, dla których autorzy...