Transfer technologii w Polsce

Głównymi powodami realizacji projektu BIC były: brak dostatecznego doświadczenia we wprowadzaniu produktów opartych na biomarkerach na rynek oraz potrzeba poprawy poziomu diagnostyki i spersonalizowanej opieki zdrowotnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz poza nim. Projekt wystartował we wrześniu 2017 i zakończy się we wrześniu 2020. Całkowity budżet projektu BIC wynosi 2,55 mln EUR. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.
Projekt BIC ma na celu wypracowanie szeregu narzędzi i rezultatów ułatwiających proces komercjalizacji produktów biomarkerowych: od systemu selekcji pozwalającego na typowanie biomarkerów innowacyjnych/mających największy potencjał komercyjny, poprzez zestaw narzędzi obejmujących swym zakresem kwestie techniczne, biznesowe i prawne komercjalizacji, do poradnika dobrych praktyk opartych o realne doświadczenia uczestników procesu rozwoju i komercjalizacji biomarkerów.
Aktualnie trwa 6-miesięczny okres testowania zestawu narzędzi będących głównym rezultatem projektu. Po zakończeniu pilotażu zostaną one udoskonalone w oparciu o uzyskane dane i udostępnione w formie końcowej. Następnie planuje się rozpowszechnienie i wdrożenie narzędzi w mechanizm komercjalizacji produktów IVD w regionie Morza Bałtyckiego i poza nim.

Konsorcjum projektu BIC serdecznie zaprasza do udziału w procesie walidacji narzędzi komercjalizacji produktów IVD opartych o biomarkery. Testowanie oraz późniejsze udoskonalenie narzędzi jest niezwykle ważne w kontekście ich wdrożenia do standardów stosowanych podczas komercjalizacji wyrobów IVD. W szerszej perspektywie, zaproszenie obejmuje również aspekt budowy silnego środowiska/sieci związanej z obszarem IVD w regionie Morza Bałtyckiego i poza nim, które będzie miało wkład w rozwój medycyny spersonalizowanej i jej dostępności.
Współpraca jest możliwa na 3 płaszczyznach:
1) testowanie narzędzia screeningowego do typowania innowacyjnych/posiadających największy potencjał komercyjny produktów IVD opartych o biomarkery (grupy docelowe: Centra Transferu Technologii, business developers, naukowcy ukierunkowani na komercjalizację);
2) dołączenie do testowania zestawu narzędzi (obejmującego aspekty techniczne, biznesowe i prawne), dla których faza pilotażowa już się rozpoczęła (grupy docelowe: naukowcy, MŚP; konsorcjum BIC rozpoczęło 16 pilotaży; dołączenie do testowania będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej decyzji konsorcjum BIC)
3) korzystanie/dostęp do udoskonalonych narzędzi wiosną 2020 roku
Korzyści związane z testowaniem narzędzi komercjalizacji BIC
• zyskanie dostępu do ustrukturyzowanej wiedzy z dziedziny komercjalizacji biomarkerów, od identyfikacji biomarkera do wprowadzenia go na rynek w formie testu;
• zyskanie dostępu do międzynarodowej sieci kontaktów związanych z działalnością w obszarze biomarkerów i IVD ogółem;
• wkład w wypracowanie efektywnych narzędzi komercjalizacji produktów IVD opartych o biomarkery;
• korzyści związane ze wzrostem rozpoznawalności danego projektu biomarkerowego ze względu na udział w międzynarodowym przedsięwzięciu;
• zyskanie niszowej kompetencji optymalizacji procesu komercjalizacji testów diagnostycznych opartych na biomarkerach w skali regionu Morza Bałtyckiego i poza nim.

W przypadku chęci zgłoszenia zaangażowania w projekt zachęcamy do kontaktu:
1) Katarzyna Piwowarczyk: katarzyna.piwowarczyk@technologpark.pl, tel. +48 71 798 58 75
2) Paweł Myszczyński: pawel.myszczynski@technologpark.pl, tel. +48 71 798 58 08

Strona internetowa projektu
https://biomarker.nu

Prezenter
Katarzyna Piwowarczyk
Wrocławski Park Technologiczny

Od 2013r. związana z Działem ds. Badawczych Wrocławskiego Parku Technologicznego SA. Mikrobiolog, biotechnolog, oprócz działalności badawczej odpowiada za zarządzanie i koordynację działań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem klastra NUTRIBIOMED, stymulując współpracę pomiędzy jednostkami B+R a biznesem. Zajmuje się zarządzaniem i realizacją projektów, w tym B+R. Aktualnie kieruje zespołem WPT realizującym międzynarodowy projekt Biomarker Commercialization, który ma na celu wypracowanie narzędzi ułatwiających i stymulujących proces komercjalizacji produktów IVD opartych o biomarkery.