Ardigen

Medycyna translacyjna to dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina w obszarze badań biomedycznych, której celem jest efektywne przełożenie odkryć naukowych do praktyki klinicznej, przyspieszając tym samym wprowadzenia do kliniki nowych narzędzi diagnostycznych czy też terapii. Obserwowany obecnie problem starzenia się społeczeństw, a tym samym częstsze występowanie chorób przewlekłych sprawia, że zapotrzebowanie na medycynę translacyjną stale rośnie i wymusza szybki postęp w obszarze badań podstawowych. Aby jednak badania te były skuteczne, konieczne jest nie tylko opracowanie właściwego protokołu doświadczalnego, ale również wiarygodnego modelu zwierzęcego umożliwiającego przetestowanie danego produktu w fazie przedklinicznej. Modele dużych zwierząt, a zwłaszcza świni domowej ze względu na szereg podobieństw na poziomie fizjologicznym, metabolicznym oraz anatomicznym wydaje się być najlepszym i optymalnym wyborem dla badań translacyjnych, pozwalając na realistyczne przybliżenie do procesów fizjologicznych i patofizjologicznych człowieka.
Badania własne pokazały, że model świni może być efektywnie wykorzystywany w badaniach ukierunkowanych na stworzenie innowacyjnych terapii leczniczych dla współczesnych chorób cywilizacyjnych. Przykładowo, dzięki interwencjom farmakologicznym, chirurgicznym oraz dietetycznym udało się opracować świńskie modele hiperurykemii oraz hiperoksalurii, które zostały następnie wykorzystane w badaniach przedklinicznych do oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowoczesnych enteralnych formulacji enzymów pochodzenia mikrobiologicznego obniżających poziom w/w metabolitów. Dane uzyskane przy użyciu tych modeli pozwoliły nie tylko na określenie farmakokinetyki i zwiększenie biodostępności testowanych leków poprzez kontrolę miejsca ich uwalniania w przewodzie pokarmowym, ale stały się również pierwszym krokiem w dalszej komercjalizacji nowych terapii dla pacjentów, dla których dotychczas dostępne środki lecznicze cechowały się zbyt wysoką toksycznością.
Podobieństwa w odpowiedzi hormonalnej i enzymatycznej oraz budowie i czynności trzustki powodują, że świnia stanowi również przydatny model w badaniach nad nowym lekiem dla chorych na cukrzycę. Wyniki uzyskane w badaniach własnych sugerują, że u świń z farmakologicznie wywołaną cukrzycą typu 2 istotną rolę w regulacji glikemii pełnią enzymy trzustkowe (niezależnie od swoich funkcji trawiennych), co stwarza nowe możliwości w pracy nad potencjalnymi sposobami zapobiegania, diagnozy i leczenia zaburzeń metabolizmu glukozy u człowieka.

Co więcej, nie tylko dorosłe osobniki świń mogą być wykorzystywane w medycynie translacyjnej. Analogia w ontogenezie w okresie prenatalnym i wczesnym okresie postnatalnym, obejmująca niedojrzałość funkcjonalną przewodu pokarmowego, osłabioną odpowiedź immunologiczną i metaboliczną, niewydolność oddechową, czy nawet rozmiar ciała, pozwalają także na wykorzystanie noworodków prosiąt urodzonych o terminie, jak i przedwcześnie, jako zwierzęcego modelu dla ludzkich noworodków i wcześniaków urodzonych około 30-32 tygodnia ciąży. Zarówno nasz zespół jak i inni badacze niejednokrotnie stosowali model prosiąt nowo narodzonych i prosiąt wcześniaków w badaniach biomedycznych oraz przedklinicznych dotyczących zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki, nekrotycznego zapalenia jelit, czy też fizjologicznej roli bioaktywnych składników siary i mleka matki.
Podsumowując, ze względu na podobieństwa strukturalne i funkcjonalne pomiędzy człowiekiem a świnią, gatunek ten staje się coraz popularniejszym modelem zwierzęcym w badaniach przedklinicznych. Model świni pozwala zatem na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla sektora zdrowia publicznego.

Misją naszego zespołu badawczego jest znalezienie partnera z sektora nauk biomedycznych lub farmaceutycznych zainteresowanego prowadzeniem badań przedklinicznych oraz zapewnienie profesjonalnego i kompleksowego portfolio usług ukierunkowanych na realizację badań z zakresu medycyny translacyjnej z wykorzystaniem modelu świni domowej.
Dlaczego:
– Posiadamy doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną dla efektywnego projektowania, realizacji, raportowania oraz kontroli jakości badań translacyjnych i przedklinicznych prowadzonych na modelu świni domowej.
– Świadczymy pomoc we właściwej interpretacji danych i translacji wyników uzyskiwanych na modelach zwierzęcych, umożliwiając pomyślne wdrożenie innowacyjnych terapii leczniczych w dalszych fazach badań klinicznych.
– Zapewniamy niezbędną infrastrukturę i zasoby do utrzymania modelu świni oraz wykonania badań translacyjnych, które potrafią skutkować wielomilionowymi oszczędnościami w trakcie planowania badań klinicznych dla nowych leków czy też generyków.
– Wyniki naszych badań translacyjnych na modelu świni były wielokrotnie uzupełnieniem dokumentacji rejestracyjnej nowych leków i urządzeń medycznych dla FDA.

Prezenter: Paulina Szczurek
IZOO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biotechnologia oraz studiów doktoranckich w Instytucie Zootechniki PIB. Od kilku lat we współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce, Szwecji i USA oraz firmami CRO prowadzi badania translacyjne na rzecz koncernów farmaceutycznych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem modelu świni.

Autorzy:
Szczurek Paulina, Woliński Jarosław, Pierzynowska Kateryna, Pierzynowski Stefan, Pieszka Marek